Obwieszczenie o decyzji APP.6733.27.2020

Wągrowiec, dnia 03.02.2021 r.

APP.6733.27.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 03.02.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 37/3 i 5316 położonych przy ulicy Kcyńskiej w Wągrowcu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblę 8, 61-860 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Przewoźnego, przedstawiciela firmy KPRFGAZ Norbert Ollek, Komasin 21, 62-120 Wapno.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu