Obwieszczenie o decyzji nr APP.6733.2.2021

                                                                                                                                                                                                                         

Wągrowiec, dnia 13.04.2021 r.

APP.6733.2.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 

obwieszczam

 

że w dniu 13.04.2021 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach o nr ewid. 1647/6, 1651, 1652/2 i 1653/2 położonych w Wągrowcu przy ulicy Kcyńskiej polegającej na budowie zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkoły z wniosku Powiatu Wągrowieckiego,  ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa
(j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu