Obwieszczenie o wszczęciu postępowania TI-APP.6733.12.2020

Wągrowiec, dnia 10.06.2020 r.

APP.6733.13.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 06.06.2020 r. na wniosek Pana Marcina Matysika reprezentującego firmę SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. w Poznaniu ul. Głuchowska 1 pełnomocnika Gminy Miejskiej Wągrowiec wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działach nr 3396, 3397, 3405, 3413/12, 3413/13, 3426/17, 3425/2, 3426/27, 5577 położonych w Wągrowcu w rejonie ulic Piaskowej i Gnieźnieńskiej polegającej na budowie drogi pieszo rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie odwodnienia, budowie oświetlenia drogowego, budowie obiektu inżynierskiego kładki nad rzeką Wełną oraz przebudowie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w ramach etapu II zadania: ?Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu?.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu