1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Lipowa

Wągrowiec, dnia 6 grudnia 2019 r.

TI-APP.6722.5.2019

 INFORMACJA

                Burmistrz Miasta Wągrowca na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496 z późn. zm.) zamieszcza w załączeniu wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego Wiktor Walkowiak z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Wierzbowej 1, o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 565/1 i 567/1 położonych przy ul. Lipowej w Wągrowcu.   

                Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, uwagi do wyżej wymienionego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej można wnosić do Burmistrza Miasta Wągrowca w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z poźn. zm.), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, tj. do 27 grudnia 2019 r.

                Uwagi do wniosku w formie papierowej należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, natomiast w formie elektronicznej na adres e-mail: miasto@wagrowiec.eu lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://epuap.gov.pl/wps/portal/). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie wniosku, którego dotyczy.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt

 KLAUZULA INFORMACYJNA_RODO

 ZAŁĄCZNIKI:
1. WNIOSEK
Załączniki:
- pismo Rady Miejskiej
- zakres inwestycji
- oświadczenie inwestora_1
- oświadczenie inwestora_2
- zapewnienie MPWiK
- zapewnienie ENEA
- warunki PSG
- zaświadczenie_szkoła
- dodatkowe miejsca postojowe - ul. Lipowa
2. KONCEPCJA
- strona tytułowa
- opis_1
- opis_2
- wizualizacja_1
- wizualizacja_2
- wizualizacja_3
- wizualizacja_4
- plan zagospodarowania terenu
- rzut_1
- rzut_2
- rzut_3
- rzut_4
- rzut_5
- rzut_6
- przekrój
- elewacje
- przesłanianie
- zacienianie_1
- zacienianie_2
- analiza nasłonecznienia
- analiza urbanistyczna
- analiza odległości
- uprawnienia projektanta
- zaświadczenie projektanta
3. UZUPEŁNIENIE WNIOSKU
Załączniki:
- zgoda PZD
- zapewnienie MPWiK
- opis_1 i opis _2
- plan zagospodarowania terenu