III Kadencja 1998 - 2002

2001

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu III kadencji

podjętych w 2001 r

 

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

uwagi

1/2001

30.01.2001

ustalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2001 r.

TEKST

2/2001

30.01.2001

modernizacji oświetlenia ulicznego w Wągrowcu

TEKST

3/2001

30.01.2001

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania

TEKST

4/2001

30.01.2001

obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o w Wągrowcu

TEKST

5/2001

30.01.2001

nadania nazwy ulicy w mieście Wągrowiec

TEKST

6/2001

30.01.2001

dokonania zmian w Statucie Gminy

TEKST

7/2001

30.01.2001

ustalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

TEKST

8/2001

30.01.2001

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2001 r.

TEKST

9/2001

30.01.2001

zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2001 r.

TEKST

10/2001

15.03.2001

zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Schőnwalde

TEKST

11/2001

15.03.2001

zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Adendorf

TEKST

12/2001

15.03.2001

likwidacji Przedszkola Nr 5 w Wągrowcu

TEKST

13/2001

15.03.2001

zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2001 r.

TEKST

14/2001

15.03.2001

zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2001 r.

TEKST

15/2001

15.03.2001

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

16/2001

15.03.2001

przyjęcia rezygnacji członka Komisji Społecznej

TEKST

17/2001

26.04.2001

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca

TEKST

18/2001

26.04.2001

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Wągrowca w 2000 r.

TEKST

19/2001

26.04.2001

podwyższenia kapitału zakładowego Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

20/2001

26.04.2001

przystąpienia dobudowy odcinka ulicy zbiorczej łączącej ulicę Gnieźnieńską z ulicą Skocką w Wągrowcu

TEKST

21/2001

31.05.2001

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2001 rok

TEKST

22/2001

31.05.2001

zmieniająca uchwałę Nr 15/96 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15/96 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie opłat za zaświadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

TEKST

23/2001

31.05.2001

reorganizacji i prywatyzacji Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

24/2001

31.05.2001

zmieniająca uchwałę Nr 10/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Wągrowca stanowiących mienie gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

25/2001

31.05.2001

określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne

TEKST

26/2001

31.05.2001

budowy kładki w ciągu ścieżki rowerowej na trasie Wągrowiec - Kobylec

TEKST

27/2001

31.05.2001

kontynuacji budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu „OSADA" w Wągrowcu

TEKST

28/2001

31.05.2001

ustalenia statutu Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

TEKST

29/2001

31.05.2001

ustalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

TEKST

30/2001

31.05.2001

podwyższenia kapitału zakładowego Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu

TEKST

31/2001

31.05.2001

nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca

TEKST

32/2001

31.05.2001

nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca

TEKST

33/2001

28.06.2001

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2001 rok

TEKST

34/2001

28.06.2001

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu

TEKST

35/2001

28.06.2001

upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej

TEKST

36/2001

28.06.2001

upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej

TEKST

37/2001

28.06.2001

wyrażenia zgody na przyjęcie przez miasto Wągrowiec pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a miastem Wągrowiec

TEKST

38/2001

28.06.2001

zmieniająca uchwałę Nr 15/2001 rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

39/2001

19.07.2001

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Rgielskiej

TEKST

40/2001

19.07.2001

dokonania zmian w Statucie Gminy

TEKST

41/2001

19.07.2001

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Miasta

TEKST

42/2001

19.07.2001

zmieniająca uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu na 2001 r.

TEKST

43/2001

19.07.2001

utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

TEKST

44/2001

19.07.2001

określenia inkasenta opłaty targowej, wysokości opłaty targowej oraz zwolnienia z uiszczania opłaty targowej

TEKST

45/2001

27.09.2001

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2001 r.

TEKST

46/2001

27.09.2001

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej

TEKST

47/2001

27.09.2001

rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

TEKST

48/2001

27.09.2001

zmiany uchwały Nr 69/2001 w Wągrowcu z dnia 14 grudnia 2000 r. w prawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na 2001 r.

TEKST

49/2001

15.11.2001

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Grażyny Pijanowskiej

TEKST

50/2001

15.11.2001

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

TEKST

51/2001

15.11.2001

przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Wągrowca

TEKST

52/2001

15.11.2001

uzupełnienia składu osobowego członków Zarządu Miasta

TEKST

53/2001

15.11.2001

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2001 r.

TEKST

54/2001

15.11.2001

podatku od nieruchomości

TEKST

55/2001

15.11.2001

podatku od posiadania psów

TEKST

56/2001

15.11.2001

podatku od środków transportowych

TEKST

57/2001

15.11.2001

opłaty administracyjnej

TEKST

58/2001

15.11.2001

określenia  inkasenta opłaty targowej, wysokości opłaty targowej oraz zwolnienia z uiszczania opłaty targowej

TEKST

59/2001

15.11.2001

ustalenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Wągrowcu

TEKST

60/2001

15.11.2001

rozwiązania „IPP CONSULT-POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu

TEKST

61/2001

15.11.2001

restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

62/2001

15.11.2001

ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych w zasobach Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu - w budynku zlokalizowanym w Wągrowcu na Os. Wschód - III segment (17 F/G/H)

TEKST

63/2001

20.12.2001

wstąpienia kandydata z listy Nr 1 Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym Nr 2, w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

64/2001

20.12.2001

wykonania zadania publicznego tj. modernizacji dróg powiatowych w Wągrowcu w drodze współdziałania ze Starostwem powiatowym w Wągrowcu

TEKST

65/2001

20.12.2001

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2001 r.

TEKST

66/2001

20.12.2001

przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na 2002

TEKST

67/2001

20.12.2001

uchwalenia budżetu na 2002 rok

TEKST

68/2001

 

przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Wągrowca na 2002 r.

TEKST

69/2001

20.12.2001

zbycia udziałów Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

70/2001

20.12.2001

zmieniająca uchwałę Nr 57/2001 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej

TEKST

71/2001

20.12.2001

zmiany uchwały Nr 42/93 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 września 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenia miasta Wągrowca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

TEKST

72/2001

20.12.2001

wydatków budżetu miasta Wągrowca, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

TEKST

 

Lista wiadomości