V Kadencja 2006 - 2010

2009Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Pobierz
194

 XXVII/194/2009 12.02.2009

 Plan Pracy Rady Miejskiej  Tekst
195
XXVII/195/2009 12.02.2009
 Plan Pracy Komisji Rewizyjnej
 Tekst
 196  XXVII/196/2009 12.02.2009  Plan Pracy Komisji Budżetowej
 Tekst
197
XXVII/197/2009 12.02.2009  Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta
 Tekst
198
XXVII/198/2009 12.02.2009  Plan Pracy Komisji Edukacji KSiPS
 Tekst
199
XXVII/199/2009 12.02.2009 Stwierdzenie prawa do DWR dla Burmistrza Miasta
 Tekst
200
 XXVII/200/2009 12.02.2009  MPZP Osiedle Wschód
DZ.Urz. z 2009 r. Nr 75 poz. 1038
201
XXVII/201/2009 12.02.2009  Zmiana Statutu ZGM
Tekst
 202  XXVII/202/2009 12.02.2009  Zmiana Statutu UM
 Tekst
203
XXVII/203/2009 12.02.2009  Skarga na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca
 Tekst
204
XXVIII/204/2009 3.03.2009  Taryfy na wodę i ścieki na 2009r.
Tekst
205
XXVIII/205/2009 3.03.2009   Plan rozwoju i modernizacji sieci wodociagowej
Tekst
 206 XXIX/206/2009 31.03.2009    Rezygnacja Wiceprzewodniczacego RM
Tekst
207
XXIX/207/2009 31.03.2009  Wybór Wiceprzewodniczącego RM
 Tekst
208
XXIX/208/2009 31.03.2009
 Zmiany w budżecie
209
XXIX/209/2009 31.03.2009  Stawka dotacji przedmiotowej dla ZGM
 Tekst
210
XXIX/210/2009 31.03.2009
 Zmiany w podziale miasta na obwody głosowania
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  103 poz. 1646
 Tekst
 211 XXIX/211/2009 31.03.2009  Utworzenie obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  103 poz. 1647
 Tekst
 212 XXIX/212/2009 31.03.2009
 Regulamin wynagradzania nauczycieli
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  103 poz. 1648
Dz.Urz.. z 2009 r. Nr 105 poz. 1715 
 Tekst
 213 XXIX/213/2009 31.03.2009  Pomnik przyrody
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  103 poz. 1649
 214 XXIX/214/2009 31.03.2009  Kapitał Ludzki
Tekst
215
XXX/215/2009 30.04.2009  Absolutorium za 2008r.  Tekst
216
XXX/216/2009 30.04.2009   Zmiana WPI

Tekst załącznik

217
XXX/217/2009 30.04.2009  Zmiany w budżecie
 Tekst załączniki
 218  XXX/218/2009 30.04.2009  Nadanie nazw ulic na Osadzie
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  120 poz. 1949

 Tekst załącznik

 219 XXX/219/2009 30.04.2009   Pomoc finansowa Powiatowi Wagrowieckiemu na realizację zadania
 Tekst
 220  XXXI/220/2009 26.05.2009   Zmiany w budżecie
Tekst załączniki
221
 XXXII/221/2009 30.06.2009    Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Strzeleckiego
 Tekst
222
XXXII/222/2009 30.06.2009  Zmiany w budżecie
Tekst załączniki
 223 XXXII/223/2009 30.06.2009  Zmiana mpzp Bartodziejska
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  189 poz. 3242
Tekst załącznik
 224 XXXII/224/2009 30.06.2009  Przystąpienie do mpzp terenów Osiedla "Wschód"
Tekst
 225 XXXII/225/2009 30.06.2009
 Pomoc finansowa Powiatowi Wągrowieckiemu
Tekst
226 XXXII/226/2009 30.06.2009  Opłata adiacencka
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  164 poz. 2794
Tekst
 227 XXXII/227/2009 30.06.2009  Przejęcie zadania Kaliska i Tarnowo Pałuckie
 Tekst
228
XXXII/228/2009 30.06.2009  Bilety ZKM
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  164 poz. 2795
 Tekst
229
XXXII/229/2009 30.06.2009  Wynajem lokali
 Tekst
230
XXXII/230/2009 30.06.2009  Stypendia dla uczniów
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  164 poz. 2796
 Tekst
231
 XXXII/231/2009 30.06.2009  Regulamin nagród dla nauczycieli
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  164 poz. 2797
Tekst
 232 XXXII/232/2009 30.06.2009  Regulamin ustalania i obniżania wymiaru godzin zajęć
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  164 poz. 2784
 Tekst
 233  XXXII/233/2009 30.06.2009  Regulamin funduszu zdrowotnego
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  164 poz. 2798
Tekst
 234 XXXII/234/2009 30.06.2009  Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca
Tekst
 235  XXXIV/235/2009 29.09.2009  Wstąpienie Ryszarda Rączkowskiego w skład Rady Miejskiej  Tekst
 236  XXXIV/236/2009 29.09.2009  Uzupelnienie skladu osobowego Komisji Rozwoju Miasta  Tekst
 237   XXXIV/237/2009 29.09.2009  Zmiany w budżecie
 Tekst
238   XXXIV/238/2009 29.09.2009  Zgoda na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchości  Tekst
239   XXXIV/239/2009 29.09.2009  Zmiana Programu PiRPA na 2009 rok  Tekst
240   XXXIV/240/2009 29.09.2009  Pomoc finansowa Gminie Piła  Tekst
241 XXXIV/241/2009 29.09.2009  
 Zmiana uchwały w spr. zasad wynajmowania lokali
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  202 poz. 3462
 Tekst
242   XXXIV/242/2009 29.09.2009  Utworzenie spółki akcyjnej pod firmą WFRM SA  Tekst
243  XXXV/243/2009 29.10.2009  Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Wągrowca na lata 2009-2010
 Tekst
244  XXXV/244/2009 29.10.2009    Zmiany w budżecie
 Tekst
245   XXXV/245/2009 29.10.2009  
 Podatek od nieruchomości na 2010 r.
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  225 poz. 3949
 Tekst
246  XXXV/246/2009 29.10.2009  
 Opłata targowa na 2010 r.
DZ.Urz. z 2009 r. Nr 225 poz. 3950
 Tekst
247    XXXV/247/2009 29.10.2009
 Podatek od środków transportowych na 2010 r.
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  225 poz. 3951
 Tekst
248  XXXV/248/2009 29.10.2009    Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu  Tekst
249  XXXV/249/2009 29.10.2009    Przystąpienie do projektu - internet zmieni twój los
250    XXXV/250/2009 29.10.2009

 Zmiana Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu

 Tekst
251   XXXV/251/2009 29.10.2009
 Nadanie nazw ulic na terenie miasta Wągrowca - Osada I
DZ.Urz. z 2009 r. Nr  225 poz. 3952
 Tekst
252   XXXV/252/2009 29.10.2009  Utworzenie spółki akcyjnej pod firmą WFRM SA  Tekst
253    XXXV/253/2009 29.10.2009  Rozpatrzenie skargi na działalnośc Burmistrza Miasta  Tekst
254   XXXVI/254/2009 10.12.2009  Zmiany w budżecie
255 XXXVI/255/2009 10.12.2009    Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu  Tekst  
256   XXXVI/256/2009 10.12.2009  Przystąpienie do sporządzenia miejskscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej Tekst   
257  XXXVI/257/2009 10.12.2009  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok Tekst   
258  XXXVI/258/2009 10.12.2009  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok Tekst   

259

 XXXVII/259/2009 29.12.2009

Zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2009-2010 

Tekst

 260

XXXVII/260/2009 29.12.2009  

Zmiany w budżecie na 2009 rok 

 Tekst

 261

 XXXVII/261/2009 29.12.2009

Wydatki które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 Tekst

 262

XXXVII/262/2009 29.12.2009  

Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji

 Tekst

 263 

XXXVII/263/2009 29.12.2009  

Pomoc finansowa Gminie Piła 

 Tekst

 264

XXXVII/264/2009 29.12.2009  

Pomoc finansowa Województwu Wielkopolskiemu 

 Tekst

 265

XXXVII/265/2009 29.12.2009  

Porozumienie międzygminne z Gminą Wągrowiec w zakresie lokalnego transportu drogowego 

 Tekst

 266 

XXXVII/266/2009 29.12.2009  

Budżet na 2010 rok 
DZ.Urz. z 2010 r. Nr  82 poz. 1610
 Tekst

 267

 XXXVII/267/2009 29.12.2009  Odmowa utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Wągrowiec - Osiedla "Nad Jeziorem"  Tekst
Lista wiadomości