V Kadencja 2006 - 2010

2007Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Pobierz
28.
V/28/2007
01.03.2007
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
29.
V/29/2007
01.03.2007
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
30.
V/30/2007
01.03.2007
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej  Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
31.
V/31/2007
2007
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
32.
V/32/2007
01.03.2007
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
33.
V/33/2007
01.03.2007
przyjęcia rezygnacji członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu
34.
V/34/2007
01.03.2007
uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu
35.
V/35/2007
01.03.2007
opłaty skarbowej
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 53 poz. 1425
36.
V/36/2007
01.03.2007
ustalenia na 2007r. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 70 poz. 1856
37.
V/37/2007
01.03.2007
ustalenia  planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 53 poz. 1426
38.
V/38/2007
01.03.2007
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2007r. do 31 marca 2008r.
39.
V/39/2007
01.03.2007
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
40.
V/40/2007
01.03.2007
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada I" w Wągrowcu
41.
V/41/2007
01.03.2007
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada II" w Wągrowcu
42.
V/42/2007
01.03.2007
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo" w Wągrowcu
43.
VI/43/2007
29.03.2007
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.
44.
VI/44/2007
29.03.2007
zwolnienia z podatku od nieruchomości
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 68 poz. 1790
45.
VI/45/2007
29.03.2007
zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
46.
VI/46/2007
29.03.2007
zmiany uchwały Nr 22/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 70 poz. 1861
47.
VI/47/2007
29.03.2007
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Kościuszki
48.
VI/48/2007
29.03.2007
powiadomienia Skarbnika Miejskiego - Pani Barbary Chodorowskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
49.
VI/49/2007
29.03.2007
powiadomienia Sekretarza Miasta - Pana Marka Sturmy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
50.
VII/50/2007
26.04.2007
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2006
51.
VII/51/2007
26.04.2007
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.
52.
VII/52/2007
26.04.2007
zamiaru likwidacji samorządowej jednostki kultury pod nazwą „Miejski Dom Kultury w Wągrowcu"
53.
VIII/53/2007
28.06.2007
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2007-2008
54.
VIII/54/2007
28.06.2007
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r.
55.
VIII/55/2007
28.06.2007
procedury uchwalania budżetu Miasta Wągrowca
56.
VIII/56/2007
28.06.2007
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania
57.
VIII/57/2007
28.06.2007
przystąpienia Gminy Miejskiej Chodzież do umowy o współfinansowanie budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn - I etap.
58.
VIII/58/2007
28.06.2007
przystąpienia Gminy Miejskiej Chodzież do  Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
59.
VIII/59/2007
28.06.2007
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Osiedla Wschód w rejonie ulicy 11 Listopada
60.
VIII/6/2007
28.06.2007
o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
61.
VIII/61/2007
28.06.2007
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
62.
VIII/62/2007
28.06.2007
nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca Panu Arturowi Siódmiakowi
63.
VIII/63/2007
28.06.2007
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca
64.
IX/64/2007 26.07.2007
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2007-2009
65.
IX/65/2007 26.07.2007
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r.
66.
XI/66/2007 13.09.2007
Utworzenie odrębnego obwodu do głosowania
67.
XII/67/2007 27.09.2007
Pomoc finansowa Województwu Wielkopolskiemu
68.
XII/68/2007 27.09.2007
Pomoc finansowa Powiatowi Wągrowieckiemu
69.
XII/69/2007 27.09.2007
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007 - 2009  - zmiany
70.
XII/70/2007 27.09.2007
Zmiany w budżecie na rok 2007
71.
XII/71/2007 27.09.2007
Przystąpienie Gminy Budzyń do współfinansowania MSOK
72.
XII/72/2007 27.09.2007
Przystapienie Gminy Budzyń do MSOK i zwiekszenie udziałów
73.
XII/73/2007 27.09.2007
Zgoda na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości
74.
XII/74/2007 27.09.2007
Nadanie imienia Przedszkolu Nr 6
75.
XIII/75/2007 30.10.2007
Wybory ławników do sądów powszechnych
76.
XIII/76/2007 30.10.2007
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007-2010 - uchwała

Tekst  Załącznik

77.
XIII/77/2007 30.10.2007
Stwaka dotacji przedmiotowej dla OSiR
78.
XIII/78/2007 30.10.2007
Podwyzszenie kapitału Zakładu Komunikacji Miejskiej
79.
XIII/79/2007 30.10.2007
Zmiany w budżecie
80.
XIII/80/2007 30.10.2007
Podatek od nieruchomości na 2008r.
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 179 poz. 3957
81.
XIII/81/2007 30.10.2007
Podatek od środków transportowych na 2008r.
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 179 poz. 3958
82.
XIII/82/2007 30.10.2007
Opłata targowa na 2008r.
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 179 poz. 3959
83.
XIII/83/2007 30.10.2007
Opłata od posiadania psów na 2008r.
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 179 poz. 3960
84.
XIII/84/2007 30.10.2007
Powiadomienie Marek Sturma - październik 2007r.
85.
XIII/85/2007 30.10.2007
Powiadomienie Barbara Chodorowska - październik 2007r.
86.
XIII/86/2007 30.10.2007
Utrzymanie porządku i czystości
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 192 poz. 4267
87.
XIII/87/2007 30.10.2007
Bonifikata - sprzedaż mieszkań
88.
XIV/88/2007 12.11.2007
Dotacje z NFOŚiGW w ramach Mechanizmu EOG
89.
XV/89/2007 27.11.2007
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007 - 2010 zmiana uchwały
90.
XV/90/2007 27.11.2007
Zmiany w budżecie
91.
XV/91/2007 27.11.2007
Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008r.
DZ.Urz. z 2007 r. Nr 204 poz. 4747
92.
XV/92/2007 27.11.2007
MPIRPA w 2008r.
93.
XV/93/2007 27.11.2007
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2008r.
94.
XV/94/2007 27.11.2007
Ustalenie najniższego wynagrodzania i ustalenie wartości punktu
95.
XV/95/2007 27.11.2007
Powołanie zespołu opiniującego kandytatów na ławników
 96.

XVI/96/2007  28.12.2007

Zmiany w budżecie na 2007r.
 Tekst
 97. XVI/97/2007 28.12.2007 Wydatki które nie wygasają w 2007r.
 Tekst
 98.
XVI/98/2007 28.12.2007
Budżet na 2008r.
 Tekst
 99.
XVI/99/2007 28.12.2007
Przystapienie do miejscowego planu zagospodarowania "Osada 3"
 Tekst
100.
XVI/100/2007 28.12.2007
Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego
 Tekst
101. XVI/101/2007 28.12.2007 Wybory uzupełniające ławników
 Tekst
102 XVI/102/2007 28.12.2007 Zmiana wysokości diet radnych
 Tekst
Lista wiadomości