VII Kadencja 2014 - 2018

2015

 
 
Lp.
Numer
i data
uchwały
uchwała w sprawie
Pobierz
 1.
V/9/2015
22.01.2015
 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
 2.
V/10/2015
22.01.2015
 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.

 3.

V/11/2015
22.01.2015

 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.

 TEKST

 4.

V/12/2015
22.01.2015

 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej  w Wągrowcu na 2015 r.

 TEKST

 5.

 V/13/2015
22.01.2015

 zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.

 TEKST

 6.
V/14/2015
22.01.2015
upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu
 7.
V/15/2015
22.01.2015
 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015-2033
 8.
V/16/2015
22.01.2015
 uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała ogłoszona  27 stycznia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 437
 9.
 V/17/2015
22.01.2015
 ponownej skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu
 10.
 V/18/2015
22.01.2015
 skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
 11.
 VI/19/2015
19.02.2015
 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
 12.
 VI/20/2015
19.02.2015
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033
 13.
 VI/21/2015
19.02.2015
 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała ogłoszona 2 marca 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 1141
 14.
 VI/22/2015
19.02.2015
 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
 15.
 VI/23/2015
19.02.2015
 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 16.
 VI/24/2015
19.02.2015
 ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gmine miejską Wągrowiec
Uchwała ogłoszona  4 marca  2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 1217
 17.
 VI/25/2015
19.02.2015
 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2015 r.
Uchwała ogłoszona  4 marca  2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 1218
 18.
 VI/26/2015
19.02.2015
 likwidacji pomnika
Uchwała ogłoszona 4 marca  2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 1219
19.
VII/27/2015
26.03.2015
zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała ogłoszona 2 kwietnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 2124
20.
VII/28/2015
26.03.2015
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek samorzadu Terytorialnego "Komunikacja"
21.
VII/29/2015
26.03.2015
zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania
Uchwała ogłoszona 16 kwietnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 2512
22.
VII/30/2015
26.03.2015
utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Uchwała ogłoszona 16 kwietnia  2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 2513
23.
VII/31/2015
26.03.2015
ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina miejska Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 16 kwietnia  2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 2514
24.
VII/32/2015
26.03.2015
określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina miejska Wagrowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała ogłoszona 16 kwietnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 2515
25.
VII/33/2015
26.03.2015
skargi dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu na dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
 26.
 VIII/34/2015
28.04.2015
 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wagrowcu oraz ustalenia przedmiotu ichj działania
 27.
 VIII/35/2015
28.04.2015
 udzielnia pomocy finansowej Gminie Piła
 28.
 VIII/36/2015
28.04.2015
 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała ogłoszona 5 maja  2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 3057
 29.
 VIII/37/2015
28.04.2015
 wykazu kapielisk na terenie miasta Wągrowca
 30.
 VIII/38/2015
28.04.2015
 zmiany nazwy ulicy
Uchwała ogłoszona 6 maja 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 3084
 31.
 VIII/39/2015
28.04.2015
 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wagrowiecka Rodzina 3+
32.
IX/40/2015
25.06.2015
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 r.
33.
IX/41/2015
25.06.2015
udzielenia Burmistrzowi Miasta Wagrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 r.
34.
IX/42/2015
25.06.2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033
35.
IX/43/2015
25.06.2015
zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała ogłoszona 3 lipca 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 4183
36.
IX/44/2015
25.06.2015
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
37.
IX/45/2015
25.06.2015
zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec nma stałe obwody głosowania
Uchwała ogłoszona 3 lipca  2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 4184
38.
IX/46/2015
25.06.2015
zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Uchwała ogłoszona 3 lipca 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 4185
39.
IX/47/2015
25.06.2015
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu
40.
IX/48/2015
25.06.2015
przyjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"
41,
IX/49/2015
25.06.2015
skargi na Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu
42.
IX/50/2015
25.06.2015
utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
Uchwała ogłoszona 3 lipca 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 4186
43.
IX/51/2015
25.06.2015
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczacych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 3 lipca 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 4187
44.
 IX/52/2015
25.06.2015
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku mieszkaniowego
Uchwała ogłoszona 3 lipca  2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 4188
 45.
 XI/53/2015
17.09.2015
 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała ogłoszona 23 września 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5407
 46.
 XI/54/2015
17.09.2015
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033
 47.
 XI/55/2015
17.09.2015
 przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022"
 48.
 XI/56/2015
17.09.2015
 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 49.
 XI/57/2015
17.09.2015
 utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 25 października 2015 r.
Uchwała ogłoszona 23 września 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5404
 50.
 XI/58/2015
17.09.2015
nadania nazwy ulicy i ronda
Uchwała ogłoszona 23 września 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5408
 51.
 XI/59/2015
17.09.2015
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Uchwała ogłoszona 23 września 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5405
 52.
 XI/60/2015
17.09.2015
zasad korzystania z dworca i parkingów połozonych w Wągrowcu przy ulicy dworcowej
Uchwała ogłoszona 23 września 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5406
 53.
 XI/61/2015
17.09.2015
przekazania skargi
54.
XI/62/2015
17.09.2015
skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca
 
55.
 
XII/63/2015
29.10.2015
 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
 
 
56.
 
XII/64/2015
29.10.2015
 
udzielenia dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Jakuba Ap. w Wągrowcu
 
 
57.
 
 XII/65/2015
29.10.2015
 
 przystąpiepnia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca "Wągrowiec-Taszarowo"
 
 
58.
 
XII/66/2015
29.10.2015
 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała ogłoszona 9 listopada 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 6512
 
 
69.
 
XII/67/2015
29.10.2015
 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033
 
 
60.
 
XII/68/2015
29.10.2015
 
 określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
Uchwała ogłoszona 9 listopada 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 6513
 
 61.
 XII/69/2015
29.10.2015
 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała ogłoszona 9 listopada 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 6514
 62.
  XII/70/2015
29.10.2015
 opłaty targowej
Uchwała ogłoszona 9 listopada 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 6515
 63.
  XII/71/2015
29.10.2015
 opłaty od posiadania psów
Uchwała ogłoszona 9 listopada 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 6516
 64.
 XII/72/2015
29.10.2015
 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
 65.
 XII/73/2015
29.10.2015
 powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu
 66.
 XII/74/2015
29.10.2015
 wyboru ławników do sądów powszechnych
67.
XIII/75/2015
30.11.2015
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu
68.
XIII/76/2015
30.11.2015
o zmianie uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8111
 69.
 XIII/77/2015
30.11.2015
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033
 70.
 XIII/78/2015
30.11.2015
 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8083
 71.
 XIII/79/2015
30.11.2015
 określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
 Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8084
 72.
 XIII/80/2015
30.11.2015
przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie
 73.
 XIII/81/2015
30.11.2015
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8085
 74.
 XIII/82/2015
30.11.2015
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8086
 75.
 XIII/83/2015
30.11.2015
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8087
 76.
 XIII/84/2015
30.11.2015
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8088
 77.
 XIII/85/2015
30.11.2015
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8089
 78.
 XIII/86/2015
30.11.2015
Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2016
 79.
 XIII/87/2015
30.11.2015
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 8090
 80.
 XIII/88/2015
30.11.2015
przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"
 81.
 XIII/89/2015
30.11.2015
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu
 82.
 XIII/90/2015
30.11.2015
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy miejskiej Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8106
 TEKST
 83.
 XIII/91/2015
30.11.2015
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8107
 84.
 XIII/92/2015
30.11.2015
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niz jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
Uchwała ogłoszona 8 grudnia 2015 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8108
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2016 r. poz. 329
 85.
 XIII/93/2015
30.11.2015
rozwiązania Straży Miejskiej
 
86.
 
XIV/94/2015
17.12.2015
 
skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
 
 
87.
 
XIV/95/2015
17.12.2015
 
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu
 
 
88.
 
XIV/96/2015
17.12.2015
 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033
 
 89.
 XIV/97/2015
17.12.2015
 uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 4 stycznia 2016 r. Dzięnnik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2
 TEKST
Lista wiadomości