VII Kadencja 2014 - 2018

2016

 
 
 
Lp.
Numer
i data
uchwały
uchwała w sprawie
Pobierz
 1.
 XV/98/2016
22.01.2016
 o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 26 stycznia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 847
 TEKST
 2.
XV/99/2016
22.01.2016
 
 pomocy rzeczowej dla województwa wielkopolskiego

 3.

XV/100/2016
22.01.2016
 określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjow oraz określenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów
Uchwała ogłoszona 26 stycznia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 848
 4.
 XVI/101/2016
25.02.2016
 ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania
 5.
XVI/102/2016
25.02.2016
 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
 TEKST
 6.
 XVI/103/2016
25.02.2016
 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
 TEKST
 7.
 XVI/104/2016
25.02.2016
 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
 TEKST
 8.
 XVI/105/2016
25.02.2016
 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
 TEKST
 9.
 XVI/106/2016
25.02.2016
 zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wagrowcu na 2016r.
 TEKST
 10.
 XVI/107/2016
25.02.2016
 o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r. 
Uchwała ogłoszona 2 marca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1770
 TEKST
 11.
 XVI/108/2016
25.02.2016
 przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Uchwała ogłoszona 2 marca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1771
 TEKST
 12.
 XVI/109/2016
25.02.2016
 wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego
 TEKST
 13.
 XVI/110/2016
25.02.2016
 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wagrowca w 2016 r.
Uchwała ogłoszona 2 marca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1772
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 1 kwietnia 2016 r. - Dz.Urz. poz. 2495  
 TEKST
 14.
 XVI/111/2016
25.02.2016
 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru wokółstacji kolejowej Wągrowiec
 TEKST
 15.
 XVI/112/2016
25.02.2016
 przystąpienia do sporządzenia miescowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Wągrowiec  TEKST
 16.
 XVI/113/2016
25.02.2016
 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 TEKST
 17.
 XVI/114/2016
25.02.2016
 przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
 TEKST
 18.
 XVI/115/2016
25.02.2016
 zmiany uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022"
 TEKST
 19.    XVII/116/2016 23.03.2016  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
 TEKST
 20.   XVII/117/2016 23.03.2016
  o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 11 kwietnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2752
 TEKST
 21.   XVII/118/2016 23.03.2016  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033
 TEKST
 22.   XVII/119/2016 23.03.2016  zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego
 TEKST
 23.   XVII/120/2016 23.03.2016  przyjęcia Programu Senior 60+
 TEKST
 24.   XVII/121/2016 23.03.2016
 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie miastaWągrowca
Uchwała ogłoszona 31 marca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2433
 TEKST
 25.   XVIII/122/2016 28.04.2016
 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu
Uchwała uchylona Rozstrzygnieciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z 3 czerwca 2016 r.
 TEKST
 26.   XVIII/123/2016 28.04.2016  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu
 TEKST
 27.   XVIII/124/2016 28.04.2016
  o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 9 maja 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3237
 TEKST
 28.   XVIII/125/2016 28.04.2016   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
 29.   XVIII/126/2016 28.04.2016
 zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji poczatkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycja na terenie miasta Wągrowca
Uchwała ogłoszona 6 maja 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3207
 TEKST
 30.   XVIII/127/2016 28.04.2016
 wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku 2016
 TEKST
 31.   XVIII/128/2016 28.04.2016
 przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Wągrowca na lata 2016-2026"
Uchwała ogłoszona 9 maja 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3238
 TEKST
 32.   XVIII/129/2016 28.04.2016  Polityki Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016-2026 "Wągrowiec miasto zrównoważonej mobilności"  TEKST
 33.   XVIII/130/2016 28.04.2016  przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
 TEKST
 34.   XVIII/131/2016 28.04.2016
 określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci I Młodzieży" 
Uchwała ogłoszona 9 maja 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3239
 Wyrok WSA w Poznaniu-Syg. akt IVSA/Po/ 322/19 z 23.08.2019 r.
 TEKST
 35.   XX/132/2016 18.05.2016  udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
 TEKST
 36.   XX/133/2016 18.05.2016
  o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 25 maja 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3470
 TEKST
 37.  XX/134/2016 18.05.2016   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
 38.    XXI/135/2016 30.06.2016  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2015 rok
 TEKST
 39.   XXI/136/2016 30.06.2016  udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytulu wykonania budżetu Miasta Wagrowca za 2015 rok  TEKST
 40.   XXI/137/2016 30.06.2016
 o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 11 lipca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4535
 TEKST
 41.   XXI/138/2016 30.06.2016   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
 42.   XXI/139/2016 30.06.2016  dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa   TEKST
 43.   XXI/140/2016 30.06.2016
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada
Uchwała ogłoszona 31 sierpnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5233
 TEKST
 44.   XXI/141/2016 30.06.2016  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
 TEKST
 45.   XXI/142/2016 30.06.2016  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny
 TEKST
 46.   XXI/143/2016 30.06.2016  uchylenia uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przystąpieniado sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej
 TEKST
 47.   XXI/144/2016 30.06.2016  przyjęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych, w granicach administracyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec  TEKST
 48.   XXI/145/2016 30.06.2016
 ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejskiej Wagrowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała ogłoszona 11 lipca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4536
 TEKST
 49.   XXI/146/2016 30.06.2016  nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca
 TEKST
 50.   XXI/147/2016 30.06.2016  skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca
 TEKST
 51.   XXI/148/2016 30.06.2016  odwołania Skarbnika Miejskiego
 TEKST
 52.   XXI/149/2016 30.06.2016  powołania Skarbnika Miejskiego
 TEKST
 53.   XXIII/150/2016 29.09.2016
  o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 7 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5950
 TEKST
 54.   XXIII/151/2016 29.09.2016  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
 55.   XXIII/152/2016 29.09.2016
 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała ogłoszona 10 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5992
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu - ogłoszona 21 listopada 2016 r. poz. 7113
 TEKST
 56.   XXIII/153/2016 29.09.2016
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej
Uchwała ogłoszona 7 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5974
 TEKST
 57.   XXIII/154/2016 29.09.2016
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny  w rejonie Starego Miasta
Uchwała ogłoszona 7 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5975
 TEKST
 58.   XXIII/155/2016 29.09.2016
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej
Uchwała ogłoszona 7 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5976
Wyrok WSA w Poznaniu - Syg. akt IV SA/Po/150/18
 TEKST
 59.   XXIII/156/2016 29.09.2016  przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej
 TEKST
 61.   XXIII/157/2016 29.09.2016   przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej
 TEKST
 62.   XXIII/158/2016 29.09.2016   przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 - "Rondo Skockie"
 TEKST
 63.   XXIII/159/2016 29.09.2016 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania 
Uchwała ogłoszona 7 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5951
 TEKST
 64.   XXIII/160/2016 29.09.2016
  o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 
Uchwała ogłoszona 7 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5952
 TEKST
 65.   XXIV/161/2016 27.10.2016
 o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 4 listopada 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6541
 TEKST
 66.     XXIV/162/2016 27.10.2016  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
 67.     XXIV/163/2016 27.10.2016
opłaty od posiadania psów
  Uchwała ogłoszona 4 listopada 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6542
 TEKST
 68.     XXIV/164/2016 27.10.2016  utworzenia jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu" oraz nadania jej statutu
 TEKST
 69.     XXIV/165/2016 27.10.2016  skargi dotyczącej działalności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
 TEKST
 70.   XXV/166/2016 29.11.2016
  o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 6 grudnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7670
 TEKST
 71.   XXV/167/2016 29.11.2016  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
 72.   XXV/168/2016 29.11.2016  zmieniająca uchwałę Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej
 TEKST
 73.   XXV/169/2016 29.11.2016  przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017rok  TEKST
 74.   XXV/170/2016 29.11.2016  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2017  TEKST
 75.   XXV/171/2016 29.11.2016  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość rynkowa  TEKST
 76.   XXV/172/2016 29.11.2016  powołania Doraźniej Komisji Statutowej
 TEKST
 77.   XXV/173/2016 29.11.2016
 uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu
Uchwała ogłoszona 6 grudnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7671
 TEKST
 78.   XXVI/174/2016 09.12.2016
 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała ogłoszona 12 grudnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7874
 TEKST
 79.     XXVII/175/2016 20.12.2016
  o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 2 stycznia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 15
 TEKST
 80.   XXVII/176/2016 20.12.2016   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
 81.   XXVII/177/2016 20.12.2016
 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 
 TEKST
 82.   XXVII/178/2016 20.12.2016  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017 - 2033  TEKST
 83.   XXVII/179/2016 20.12.2016
 uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała ogłoszona 2 stycznia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 25
 TEKST
 84.   XXVII/180/2016 20.12.2016  utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec
 TEKST
       
       
       
       
       
       
Lista wiadomości