VII Kadencja 2014 - 2018

2017

 

 
Lp. Numer i data uchwały uchwała w sprawie Pobierz
 1.
XXVIII/181/2017
26.01.2017
 planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 rok  TEKST
2.
 XXVIII/182/2017
26.01.2017
 planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 rok
TEKST
 3.
 XXVIII/183/2017
26.01.2017
  planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 rok  TEKST
4.
 XXVIII/184/2017
26.01.2017
  planu pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 rok  TEKST
 5.
XXVIII/185/2017
26.01.2017  
  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 rok  TEKST
 6.
 XXVIII/186/2017
26.01.2017
 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
 TEKST
 7.
 XXVIII/187/2017
26.01.2017
 zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług zwiaznego z zakładem budżetowym  TEKST
8.
XXVIII/188/2017
26.01.2017  
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała ogłoszona 6 lutego 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1097
 TEKST
9.
 XXVIII/189/2017
26.01.2017
 o zmianie uchwaływ sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033
TEKST
10.
 XXVIII/190/2017
26.01.2017

 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec

Uchwała ogłoszona 6 lutego 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1098

Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 1 marca 2017 r. - Dz.Urz. poz. 1698

 TEKST
 11.
 XXVIII/191/2017
26.01.2017

 nadania nazw ulicom

Uchwała ogłoszona 6 lutego 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1099

 TEKST
 12.
 XXVIII/192/2017
26.01.2017
 skargi dotyczącej działalności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagrowcu
TEKST
 13.  XXIX/193/2017 23.02.2017  przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec do realizacji projektu pn. "Szkolny Klub Sportowy"
 TEKST
14.
XXIX/194/2017 23.02.2017  
 o zmianie uchwały budżetowej
Uchwała ogłoszona 1 marca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1656
 TEKST
 15.
XXIX/195/2017
23.02.2017  
 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowyc, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania  
Uchwała ogłoszona 1 marca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1657
Uchwala Kolegium RIO w Poznaniu - ogloszona 4 kwietnia 2017 r. poz. 2704
 TEKST
 16.
  XXIX/196/2017
23.02.2017
 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 TEKST
 17.
  XXIX/197/2017
23.02.2017

 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie miasta Wągrowca w 2017 roku  

Uchwała ogłoszona 1 marca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1658

 TEKST
 18.
  XXIX/198/2017
23.02.2017
 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
 TEKST
 19.
  XXIX/199/2017
23.02.2017
 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
TEKST
20.
XXX/200/2017
30.03.2017  
   o zmianie uchwały budżetowej
Uchwała ogłoszona 12 kwietnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3248
 TEKST
21.
XXX/201/2017
30.03.2017  
  o zmianie uchwaływ sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033 TEKST
22.
  XXX/202/2017
30.03.2017 
 dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała ogłoszona 11 kwietnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3231
TEKST
23.
  XXX/203/2017
30.03.2017 
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
 TEKST
 24.
  XXX/204/2017
30.03.2017 
 wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Mieścisko zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób psychicznie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Mieścisko
 TEKST
25.
XXXI/205/2017
27.04.2017   
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała ogłoszona 16 maja 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3929
 TEKST
26.
XXXI/206/2017
27.04.2017
  o zmianie uchwaływ sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033  TEKST
27.
  XXXI/207/2017
27.04.2017
 uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 - "Rondo Skockie"
 TEKST
28.
 XXXI/208/2017
27.04.2017 
 aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
 TEKST
 29.
XXXI/209/2017
27.04.2017 
 wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku 2017
 TEKST
 30.
  XXXI/210/2017
27.04.2017
 zamknięcia cmentarza komunalnego
 TEKST
 31.
XXXI/211/2017
27.04.2017
 określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 5 maja 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3677
Uchwała uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. - Dz.U. z 8 czerwca 2017 r. - poz. 4351
 TEKST
 32.
  XXXI/212/2017
27.04.2017
 ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 10 maja 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3812  
Uchwała uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. - Dz.U. z 8 czerwca - poz 4350
 TEKST
 33.
 XXXII/213/2017
30.05.2017
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2016 rok
TEKST
34.
XXXII/214/2017
30.05.2017
 udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2016 rok
TEKST
35.
 XXXII/215/2017
30.05.2017

 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

 TEKST
36.
XXXII/216/2017
30.05.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała ogłoszona 5 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4233
 TEKST
 37.
XXXII/217/2017
30.05.2017
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033
 TEKST
 38.
 XXXIII/218/2017
22.06.2017
 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania
 TEKST
39.
XXXIII/219/2017
22.06.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Uchwała ogłoszona 28 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4613
TEKST
 40.
XXXIII/220/2017
22.06.2017
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033
TEKST
41.
 XXXIII/221/2017
22.06.2017
 określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 27 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4608
TEKST
 42.
 XXXIII/222/2017
22.06.2017
 określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 27 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4609
 TEKST
43.
 XXXIII/223/2017
22.06.2017
 przyjęcia Programu Młody Wągrowczanin +
 TEKST
44.
XXXIII/224/2017
22.06.2017
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca "Wągrowiec - Taszarowo"
Uchwała ogłoszona 28 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4630
Wyrok WSA w Poznaniu-Syg. akt IVSA/Po/1198/17 z 12.04.2018 r.
 TEKST
45.
 XXXIII/225/2017
22.06.2017
 Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025
 TEKST
46.
XXXIII/226/2017
22.06.2017
 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Uchwała ogłoszona 28 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4614
 TEKST
 47.
 XXXIII/227/2017
22.06.2017

 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania

Uchwała ogłoszona 28 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4629

TEKST
 48.  XXXIV228/2017
20.07.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Uchwała ogłoszona  26 lipca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5233
TEKST
49.
XXXIV229/2017
20.07.2017
  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033  TEKST
50.  XXXVI230/2017
24.08.2017
 przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu partnerskiego pn. "Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelego, Oś priorytetowa 3 Eneria Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii i utworzenia partnerstwa z Gminą Wągrowiec
 TEKST
51.
  XXXVI231/2017
24.08.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Uchwała ogłoszona  1 września 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5651
 TEKST
 52.  XXXVI232/2017
24.08.2017
  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033  TEKST
53.
  XXXVI233/2017
30.08.2017
 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha 20
TEKST
54.
  XXXVII234/2017
28.09.2017
 aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód" w rejonie ulicy 11 Listopada w Wągrowcu
TEKST
55.
  XXXVII235/2017
28.09.2017
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wschód 2"
 TEKST
 56.   XXXVII236/2017
28.09.2017
 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
 TEKST
57.
  XXXVII237/2017
28.09.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała ogłoszona  6 października  2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6373
TEKST
 58.   XXXVII238/2017
28.09.2017
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033
 TEKST
59.
  XXXVII239/2017
28.09.2017
 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
Uchwała ogłoszona 6 października 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6374
TEKST
60.
  XXXVII240/2017
28.09.2017
 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny
 TEKST
61.
XXXVII241/2017
28.09.2017
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu TEKST
 62. XXXVII242/2017
28.09.2017
 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała ogłoszona  6 października  2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6375
 TEKST
63.
  XXXVII243/2017
28.09.2017
 przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Regionalnego w Wagrowcu
 TEKST
64.
XXXVIII/244/2017
26.10.2017
udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zespole klasztornym cystersów przy ulicy Klasztornej 21, parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wagrowcu - renowacja muru ogrodzeniowego wzdłuz ulicy Klasztornej
TEKST
65.
XXXVIII/245/2017
26.10.2017 
 projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 TEKST
66.
  XXXVIII/246/2017
26.10.2017
 likwidacji pomnika
 TEKST
67.   XXXVIII/247/2017
26.10.2017
 wzniesienia pomnika pamięci Powstania Wielkopolskiego
 TEKST
 68.   XXXVIII/248/2017
26.10.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała ogłoszona  6 listopada  2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7095
 TEKST
69.
  XXXVIII/249/2017
26.10.2017
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033  TEKST
 70.   XXXVIII//250/2017
26.10.2017
 nadania nazwy ulicy
Uchwała ogłoszona  6 listopada  2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7096
 TEKST
71.
  XXXVIII/251/2017
26.10.2017
 przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 TEKST
72.   XXXVIII/252/2017
26.10.2017
 bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 TEKST
73.
  XXXVIII/253/2017
26.10.2017
 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
 TEKST
 74.   XXXVIII/254/2017
26.10.2017
 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu TEKST
75.
XXXVIII/255/2017
26.10.2017
 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Sklodowskie-Curie w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Sklodowskiej-Curie w Wagrowcu TEKST
76.
  XXXVIII/256/2017
26.10.2017
 przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich
 TEKST
77.
  XXXIX/257/2017
28.11.2017
 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Uchwała ogłoszona  7 grudnia  2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8126
TEKST
 78.   XXXIX/258/2017
28.11.2017
 wyrażenia woli udziału Gminy miejskiej Wągrowiec w projekcie pn. "Poznańska Kolej meropolitarna" w zakresie działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Gołańcz
 TEKST
79.   XXXIX/259/2017
28.11.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała ogłoszona  7 grudnia  2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8127
 TEKST
80.   XXXIX/260/2017
28.11.2017
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033 TEKST
 81.   XXXIX/261/2017
28.11.2017
 nadania nazwy rondu
Uchwała ogłoszona  7 grudnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8166
TEKST
 82.   XXXIX/262/2017
28.11.2017
 uchwalenia programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
 TEKST
83.
  XXXIX/263/2017
28.11.2017
 wyrażenia zgody na zlożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK dla Gminy miejskiej Wągrowiec"
 TEKST
 84.   XXXIX/264/2017
28.11.2017
 zmiany uchwały nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022"
 TEKST
85.
  XXXIX/265/2017
28.11.2017
 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Uchwała ogłoszona  7 grudnia  2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8128
 TEKST
86.
  XXXIX/266/2017
28.11.2017
 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania
Uchwała ogłoszona 7 grudnia  2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8129
 TEKST
 87.   XXXIX/267/2017
28.11.2017
 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2018
 TEKST
 88.   XXXIX/268/2017
28.11.2017
 skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu
 TEKST
89.
  XL/269/2017
19.12.2017
 przystąpienia Gminy miejskiej Wagrowiec do realizacji projektu pn. "Kompleksoway Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"
 TEKST
90.   XL/270/2017
19.12.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała ogłoszona  2 stycznia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 11
 TEKST
91.    XL/271/2017
19.12.2017
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033   TEKST
92.   XL/272/2017
19.12.2017
  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033  TEKST 
93.   XL/273/2017
19.12.2017
  uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała ogłoszona  2 stycznia  2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 12
 TEKST 
94.    XL/274/2017
19.12.2017
 nadania nazwy ulicy
Uchwała ogłoszona  2 stycznia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 35
  TEKST
95.   XL/275/2017
19.12.2017
 skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca   TEKST
 

 

Lista wiadomości