VII Kadencja 2014 - 2018

2018

 

 

Lp.
Numer
i data uchwały
uchwała w sprawie Pobierz
 1.
XLI/276/2018
25.01.2018
 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 rok  TEKST
2.
XLI/277/2018
25.01.2018
 zatwierdzenia planów pracy stalych komisji Rady Miejskiej w Wagrowcu na 2018 rok.
TEKST
 3.
XLI/278/2018
25.01.2018
 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
 Uchwała ogłoszona 1 lutego 20187 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1001
 TEKST
4.
XLI/279/2018
25.01.2018
 o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 TEKST 
 5.
XLI/280/2018
25.01.2018
 wyboru metody ustalenia opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 Uchwała ogłoszona 1 lutego 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1002
TEKST 
 6.
XLII/281/2018
22.03.2018
 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu TEKST
 7.
XLII/282/2018
22.03.2018
 wykazu kapielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta Wagrowca na rok 2018
 Uchwała ogłoszona 28 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2655
 TEKST
8.
XLII/283/2018
22.03.2018
 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
 Uchwała ogłoszona 28 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2670
 TEKST
9.
XLII/284/2018
22.03.2018
 o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 TEKST
10.
XLII/285/2018
22.03.2018
 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2018 roku
 Uchwała ogłoszona 28 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2674
TEKST  
 11.
XLII/286/2018
22.03.2018
 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską w Wągrowcu
 Uchwała ogłoszona 28 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2675
TEKST  
 12.
XLII/287/2018
22.03.2018
 ustalenia trybu udzielania i rozliczania, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorzadu terytorialnego
 Uchwała ogłoszona 28 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2676
TEKST
 13.
XLII/288/2018
22.03.2018
 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec
 Uchwała ogłoszona 28 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2677
 Uchwała uchylona - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 26 kwietnia 2018 r. - Dz.Urz. poz. 3708
 TEKST
14.
XLII/289/2018
22.03.2018
 utworzenia samorzadowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu" oraz nadania jej statutu  TEKST
 15.
XLII/290/2018
22.03.2018
 podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okjręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
 Uchwała ogłoszona 28 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2678
 TEKST
 16.
XLII/291/2018
22.03.2018
 podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania
 Uchwała ogłoszona  28 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2679
 TEKST
 17.
XLIII/292/2018
06.04.2018
 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
 Uchwała ogłoszona 13 kwietnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3444
TEKST
 18.
 XLIII/293/2018
06.04.2018
 o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033
TEKST
 19. XLIV/294/2018
29.05.2018
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.
 TEKST
20.
 XLIV/295/2018
29.05.2018
 udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.  TEKST
21.
 XLIV/296/2018
29.05.2018
 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  TEKST
22.
  XLIV/297/2018
29.05.2018
 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 TEKST
23.
XLIV/298/2018
29.05.2018
 o zmianie uchwaly w sprawie utworzenia samorzadowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu" oraz nadania jej statutu  TEKST
 24. XLIV/299/2018
29.05.2018
 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła  TEKST
25.
 XLIV/300/2018
29.05.2018
 przyjęcia do wykonania przez Gminę miejską Wągrowiec zadania z zakresu właściwości Powiatu Wągrowieckiego  TEKST
26.
 XLIV301/2018
29.05.2018
 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu TEKST 
27.
XLIV/302/2018
29.05.2018
 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała ogłoszona 11 czerwca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4723
 TEKST
28.
 XLIV/303/2018
29.05.2018
  o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 TEKST 
 29.  XLIV/304/2018
29.05.2018
 wyposażenia samorzadowej instytucji kultury w nieruchomość TEKST 
 30.  XLIV/305/2018
29.05.2018
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym  TEKST
 31.  XLIV/306/2018
29.05.2018
 nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu
Uchwała ogłoszona 11 czerwca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4724
 TEKST
 32.  XLIV/307/2018
29.05.2018
 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 11 czerwca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4725
TEKST 
 33.  XLIV/308/2018
29.05.2018
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej
Uchwała ogłoszona 19 czerwca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4960
 TEKST
34.
 XLIV/309/2018
29.05.2018
 określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Uchwała ogłoszona 11 czerwca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4726
 TEKST
35.
 XLIV/310/2018
29.05.2018
 okreslenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
Uchwała ogłoszona 11 czerwca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4727
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 4 lipca 2018 r. - Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 5431
 TEKST
36.
XLIV/311/2018
29.05.2018
 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży TEKST 
 37.  XLIV/312/2018
29.05.2018
 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Uchwała ogłoszona 11 czerwca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4728
 Wyrok WSA w Poznaniu-Syg. akt IVSA/Po 321/19 z 21.10.2019 r.
TEKST 
 38.  XLIV/313/2018
29.05.2018
skargi dotyczacej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca TEKST 
39.
XLIV/314/2018
29.05.2018
skargi dotyczacej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca TEKST 
 40.  XLV/315/2018
21.06.2018
  zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
 Uchwała ogłoszona 2 lipca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5305
 TEKST 
41. XLV/316/2018
21.06.2018
 o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033

 TEKST

 42. XLV/317/2018
21.06.2018
 zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłaty  TEKST
43.
 XLV/318/2018
21.06.2018
 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Uchwała ogłoszona 2 lipca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5306
 TEKST
44.
 XLV/319/2018
21.06.2018
 przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego polegającego na zarzadzaniu przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec  TEKST
45.
 XLV/320/2018
21.06.2018
 określenia zasad udzielania dotacji stowarzyszeniom ogrodowym 
Uchwała ogłoszona 2 lipca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5307
 TEKST
46.
 XLV/321/2018
21.06.2018
 ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 2 lipca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5308
TEKST
 
 47.  XLV/322/2018
21.06.2018
 ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca  TEKST
 48. XLVIII/323/2018
09.08.2018

 wyrażenia woli udziału gminy w projekcie szczepień ochronnych

 TEKST
49.
 XLVIII/324/2018
09.08.2018
 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  TEKST 
50.  XLVIII/325/2018
09.08.2018
 zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
 Uchwała ogłoszona 21 sierpnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6387
 TEKST 
51.
 XLVIII/326/2018
09.08.2018
  o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033   TEKST
 52.  XLVIII/327/2018
09.08.2018
  emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywani, nabywania i wykupu  TEKST 
53.
XLVIII/328/2018
09.08.2018
  przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu  TEKST 
54.
 XLIX/329/2018
13.09.2018
 utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Wągrowca, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwała ogłoszona 24 września 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7160
TEKST
55.
 XLIX/330/2018
13.09.2018
  zmiany uchwaly nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  TEKST
 56.  XLIX/331/2018
13.09.2018
 zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
 Uchwała ogłoszona 24 września 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7161
TEKST  
57.
 XLIX/332/2018
13.09.2018
 o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033  TEKST
 58.   L/333/2018
11.10.2018
  zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
 Uchwała ogłoszona 19 października 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8057
 TEKST
59.
 L/334/2018
11.10.2018
 o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033  TEKST
60.
L/335/2018
11.10.2018
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wschód 2"
Uchwała ogłoszona 19 października 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz.8060
TEKST 
61.
 L/336/2018
11.10.2018
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej
Uchwała ogłoszona 19 października 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8061
 TEKST
 62.  L/337/2018
11.10.2018
 przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej  TEKST
63.
 L/338/2018
11.10.2018
 o zmianie uchwały w sprawie stalenia trybu udzielania i rozliczania, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorzadu terytorialnego
 Uchwała ogłoszona  19 października 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8062
TEKST 
64.
 L/339/2018
11.10.2018
 uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 17 października 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7992
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 15 listopada 2018 r. - Dz.Urz. poz. 8989
 TEKST
65.
 L/340/2018
11.10.2018
 skargi dotyczacej działalności dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
 TEKST
66.
     
67.      
 68.      
69.
     
 70.      
71.
     
72.      
73.
     
 74.      
75.
     
76.
     
77.
     
 78.      
79.      
80.  
   
 81.      
 82.      
83.
     
 84.      
85.
     
86.
 
   
 87.      
 88.      
89.
     
90.  
   
91.  
   
92.  
   
93.      
94.      
95.  
   
 

 

Lista wiadomości