Wybory ławników w 2019 r.

Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
  
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
 
 
Informuje się, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.),      w dniu 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Wągrowcu kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Wągrowcu do oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Pile.
 
W 2019 r. Rada Miejska w Wągrowcu wybiera:
  • 2 ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu,
  • 1 ławnika do XIV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Pile .
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2)     jest nieskazitelnego charakteru;
 3)     ukończył 30 lat;
 4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5)     nie przekroczył 70 lat;
 6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikami nie mogą być:
 
1)         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)     duchowni;
7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)     radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Przypomina się również, że:
 
 1Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
2. Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia   czerwca 2011 r.    w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
 
3. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
 
    1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
    2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
    4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;,
    5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji
 
5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
7. Kandydat powinien swym podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.
 
 Mając powyższe na uwadze proszę o zgłoszenie kandydatów na ławników w oparciu o powyższe zasady, w ustawowym terminie do 30 czerwca 2019 r.
  
Formularze karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, pok. 101 oraz na stronie internetowej w BIP http://bip.wagrowiec.eu
  
 
 /-/ Jarosław Berendt
 
Wągrowiec, 30 maja 2019 r.
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
2)  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Pile oraz Sądu Rejonowego w Wągrowcu,
4)  podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia   czerwca 2011 r.    w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693),
5)  dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres przewidziany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w spawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 87, z późn. zm.),
6)  posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
7)  posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)  podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia,
9)  Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 

Przepisy prawne i dokumenty

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia


 Dokumenty do pobrania: 

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgłaszaniu kandydatów na ławników

2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego DOC; PDF

3.Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

4. Oświadczenie kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona