ROK 2018

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2018 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2018 r.
 
Numer Zarządzenia 
i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2018
9.01.2018
  przyznania   dotacji
2/2018
11.01.2018
  w sprawie wydzierżawienia gruntu
3/2018
15.01.2018
  nabycia   nieruchomości w drodze darowizny
4/2018
16.01.2018
  podziału   dochodów  i wydatków oraz wysokości   dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujące
5/2018
25.01.2018
  powołania komisji   opiniującej
6/2018
26.01.2018
  zmiany   planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
7/2018
26.01.2018
  zmiany   planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.
8/2018
26.01.2018
  zmiany   zarządzenia nr 4/2018 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości   dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujące
9/2019
29.01.2018
  powołanie Pani Natalii Kuklińskiej Dyrektora Miejskiego Domu Kultury   w Wągrowcu
10/2018
30.01.2018
  ogłoszenia   wyników otwartego konkursu ofert
11/2018
30.01.2018
  ogłoszenia   wyników otwartego konkursu ofert
12/2018
30.01.2018
  przyznania   dotacji
13/2018
30.01.2018
  ustalenia   harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu   uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli i szkół   podstawowych,   dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec
14/2018
30.01.2018
  ustalenia   planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
15/2018
30.01.2018
  wprowadzenia   zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
16/2018
30.01.2018
  zmiany   planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
17/2018
30.01.2018
  zmiany   planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.
18/2018
05.02.2018
  nabycia   nieruchomości
19/2018
05.02.2018
  nabycia   nieruchomości
20/2018
08.02.2018
  przyznania dotacji
21/2018
08.02.2018
  przyznania   dotacji
22/2018
09.02.2018
  nabycia   nieruchomości
23/2018
09.02.2018
  nabycia   nieruchomości
24/2018
14.02.2018
  wprowadzenia   zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
25/2018
14.02.2018
  zmiany   planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
26/2018
28.02.2018
  przyznania   dotacji
27/2018
02.03.2018
  nabycia nieruchomości
28/2018
06.03.2018
   sprzedaży   lokalu mieszkalnego
29/2018
06.03.2018
 sprzedaży   lokalu mieszkalnego
30/2018
07.03.2018
  nabycia   nieruchomości
31/2018
12.03.2018
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert
32/2018
12.03.2018
 przyznania   dotacji
33/2018
12.03.2017
 przyznania   dotacji
34/2018
21.03.2018
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im.   Marii Konopnickiej w Wągrowcu oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w   Wągrowcu
35/2018
23.03.2018
 zmiany   planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
36/2018
23.03.2018
 zmiany   planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.
37/2018
23.03.2018
 zmiany zarządzenia   nr 4/2018 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na   2018 rok na jednostki je realizujące
38/2018
26.03.2018
 przyznania   dotacji
39/2018
26.03.2018
 przyznania dotacji
40/2018
29.03.2018
 przedstawienia   sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 rok, sprawozdań z   przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz   informacji o stanie mienia
41/2018
04.04.2018
 sprzedaży   nieruchomości
42/2018
04.04.2018
 sprzedaży   nieruchomości
43/2018
04.04.2018
 sprzedaży   nieruchomości
44/2018
04.04.2018
 sprzedaży   nieruchomości
45/2018
04.04.2018
 sprzedaży   nieruchomości
46/2018
04.04.2018
 powołania   komisji konkursowej
47/2018
09.04.2018
 zmiany planu   finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
48/2018
09.04.2018
 zmiany   planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.
49/2018
09.04.2018
 zmiany   zarządzenia nr 4/2018 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości   dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujące
50/2018
12.04.2018
 ogłoszenia   wyników konkursu otwartego ofert
51/2018
13.04.2018
 powołania   Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora   Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
52/2018
13.04.2018
 powołania   Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły   Podstawowej nr 1 w Wągrowcu
53/2018
24.04.2018
 nadania   Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu
54/2018
25.04.2018
 udzielenia  pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
55/2018
25.04.2018
 wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
56/2018
25.04.2018
 zmiany   planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
57/2018
25.04.2018
 zmiany   planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.
58/2018
30.04.2018
 udzielenia   pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu
59/2018
30.04.2018
 powierzenia   pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w   Wągrowcu
60/2018
02.05.2018
 zatwierdzenia   sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2017 rok
61/2018
02.05.2018
 zatwierdzenia   sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Biblioteki Publicznej w Wągrowcu  za 2017 rok
62/2018
02.05.2018
 zatwierdzenia   sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego  w Wągrowcu za 2017 rok
63/2018
02.05.2018
 przekazania   sprawozdania finansowego za 2017 rok
64/2018
02.05.2018
 wprowadzenia   zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
65/2018
02.05.2018
 zmiany   planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
66/2018
07.05.2018
 sprzedaży   lokalu mieszkalnego
67/2018
08.05.2018
 ustalenia zakładowego planu kont   dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla  Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
68/2018
11.05.2018
  wprowadzenia   zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
69/2018
11.05.2018
 zmiany planu   finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
  TEKST
70/2018
15.05.2018
  wprowadzenia   zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
71/2018
21.05.2018
 ogłoszenia naboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok
72/2018
21.05.2018
 ustanowienia zarządcy składnika mienia komunalnego
73/2018
22.05.2018
  obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
74/2018
24.05.2018
  wysokości opłat za korzystanie z szaletu miejskiego w Wągrowcu przy ulicy Lipowej
75/2018
24.05.2018
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
76/2018
25.05.2018
 o zmianie zarządzenia w sprawie wzoru karty Młodego Wągrowczanina, wniosku o wydanie Karty Młodego Wągrowczanina oraz wzoru deklaracji partnerstwa w Programie Młody Wągrowcznin +
77/2018
25.05.2018
 o zmianie zarzadzenia Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku o wydanie Wągrowieckiej Karty Seniora oraz wzoru deklaracji partnerstwa w Programie Senior 60+
78/2018
30.05.2018
  zmiany planu   finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
 79/2018
11.06.2018
 przeprowadzenia konsultacji społecznych
 80/201811
11.06.2018
 wprowadzenia   zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
81/201811
11.06.2018
 zmiany planu   finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
 82/201811
12.06.2018
 o zmianie zarządzenia w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług
 83/201811
12.06.2018
 nabycia nieruchomości
  TEKST
 84/201811
12.06.2018
 nabycia nieruchomości
 85/201811
13.06.2018
 wydzierżawienia gruntu
  TEKST
 86/201811
13.06.2018
 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym
 87/201811
14.06.2018
 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości
 88/201811
15.06.2018
 zmieniające zarzadzenie nr 86/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym
  TEKST
  89/201811
19.06.2018
 powołania Dyrektora Miejskiej biblioteki Publicznej w Wągrowcu
 90/201811
19.06.2018
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
 91/201811
22.06.2018
  zmiany planu   finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
  92/201811
29.06.2018
 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
  93/201811
29.06.2018
 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu
  94/201811
29.06.2018
 wprowadzenia   zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
  95/201811
29.06.2018
  zmiany planu   finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok
  96/201811
29.06.2018
 zmiany   planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.
   97/201811
29.06.2018
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033
   98/201811
13.07.2018
 nabycia nieruchomości
  99/201811
19.07.2018
 sprzedaży nieruchomości
 100/201811
19.07.2018
 ogloszenia wyników konsultacji społecznych
101/2018
20.07.2018
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
102/2018
20.07.2018
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
103/2018
20.07.2018
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubeigającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
104/2018
23.07.2018
przyznania dotacji TEKST
105/2018
26.07.2018
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok TEKST
106/2018
26.07.2018
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok TEKST
107/2018
26.07.2018
zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok TEKST
 108/2018
02.08.2018
 nabycia nieruchomości 
 TEKST 
109/2018
06.08.2018
procedur zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK dla Gminy miejskiej Wągrowiec"
TEKST
110/2018
10.08.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok TEKST
111/2018
10.08.2018
 zmiany   planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.  TEKST
112/2018
16.08.2018
 sprzedaży lokalu mieszkalnego  TEKST
113/2018
16.08.2018
 sprzedaży lokalu mieszkalnego  TEKST
114/2018
23.08.2018
 sprzedaży nieruchomości TEKST
115/2018
24.08.2018
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018 - 2033 TEKST
116/2018
27.08.2018
 nabycia nieruchomości TEKST
117/2018
27.08.2018
 wyznaczenia na bszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych TEKST
118/2018
29.08.2018
 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku TEKST
119/2018
12.09.2018
 powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu  TEKST
120/2018
14.09.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok  TEKST
121/2018
14.09.2018
 zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok  TEKST
122/2018
19.09.2018
ustalenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu pt. "Budowa żłobka na Os.wschód w Wagrowcu"  TEKST
123/2018
20.09.2018
sprzedaży nieruchoości  TEKST
124/2018
20.09.2018
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok  TEKST
125/2018
20.09.2018
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok  TEKST
126/2018
20.09.2018
 zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok  TEKST
127/2018
21.09.2018
 wysokości cen za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Wągrowcu  TEKST
128/2018
21.09.2018
 sprzedaży nieruchomości  TEKST
129/2018
24.09.2018
 sprzedaży nieruchomości

TEKST

130/2018
25.09.2018
umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu

TEKST

131/2018
25.09.2018
umorzenia należności powstałych z tytułu bezumownego korzystania z garażu i lokalu użytkowego

TEKST

132/2018
25.09.2018
umorzenia należności z tytułu opłat związanych z pochówkiem

TEKST

133/2018
25.09.2018
umorzenia z urzędu wierzytelności pieniężnej

TEKST

134/2018
 
 

TEKST

135/2018
26.09.2018
obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu

TEKST

136/2018
26.09.2018
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok  TEKST
137/2018
26.09.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok  TEKST
138/2018
26.09.2018
  zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok TEKST
139/2018
01.10.2018
 ustanowienia zarządcy składnika mienia komunalnego TEKST
140/2018
03.10.2018
 zmiany umowy ustanowienia służebności przesyłu  TEKST
141/2018
11.10.2018
 przyznania dotacji TEKST
142/2018
11.10.2018
 przyznania dotacji TEKST
143/2018
12.10.2018
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok  TEKST
144/2018
12.10.2018
 zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok  TEKST
145/2018
17.10.2018
 przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  TEKST
146/2018
30.10.2018
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok TEKST
147/2018
30.10.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok TEKST
148/2018
30.10.2018
 zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok TEKST
149/2018
30.10.2018
 przyznania dotacji TEKST
150/2018
08.11.2018
 ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego  TEKST
151/2018
14.11.2018
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019 -2033 TEKST
152/2018
14.11.2018
ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok TEKST
153/2018
14.11.2018
 zatwierdzenia list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych w 2019 roku TEKST
154/2018
14.11.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
155/2018
14.11.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
 156/2018
14.11.2018
 wydzierżawienia nieruchomości  TEKST
 157/2018
14.11.2018
 wynajmu nieruchomości  TEKST
 158/2018
14.11.2018
  wynajmu nieruchomości  TEKST
 159/2018
15.11.2018
 ustnowienia słuzebności przechodu i przejazdu  TEKST
160/2018
16.11.2018
 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku  TEKST
161/2018
16.11.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
162/2018
16.11.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
163/2018
16.11.2018
 odwołania Zastępcy Burmistrza TEKST
164/2018
16.11.2018
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok TEKST
165/2018
16.11.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok TEKST
166/2018
16.11.2018
  zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok TEKST
167/2018
19.11.2018
 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2019-2022 TEKST
168/2018
19.11.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
169/2018
19.11.2018
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego TEKST
170/2018
19.11.2018
 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego TEKST
171/2018
19.11.2018
 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego TEKST
172/2018
20.11.2018
 przekazania jednostkom organizayjnym Gminy Miejksiej Wągrowiec informacji niezbednych do opracowania projektów planów finansowych na 2019 rok TEKST
173/2018
20.11.2018
 ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
174/2018
20.11.2018
 ustalenia projektu planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
175/2018
21.11.2018
 zmiany instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu TEKST
176/2018
29.11.2018
 wynajmu nieruchomości TEKST
177/2018
30.11.2018
wydzierżawienia nieruchomości TEKST
178/2018
30.11.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
179/2018
30.11.2018
 ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu TEKST
180/2018
04.12.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
181/2018
05.12.2018
 powołania komisji opiniującej TEKST
182/2018
06.12.2018
 uchylenia zarządzenia nr 259/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12 grudnia 2017 roku TEKST
183/2018
07.12.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
184/2018
10.12.2018
wydzierżawienia nieruchomości TEKST
185/2018
11.12.2018
 wynajmu nieruchomości TEKST
186/2018
11.12.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
187/2018
11.12.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
188/2018
12.12.2018
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu TEKST
189/2018
12.12.2018
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
190/2018
14.12.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok TEKST
191/2018
14.12.2018
   zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok TEKST
192/2018
14.12.2018
 wynajmu nieruchomości pod lokalizacje reklamy TEKST
193/2018
17.12.2018
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
194/2018
17.12.2018
 ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
195/2018
19.12.2018
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
196/2018
21.12.2018
 powołania delegowanych kandydatów w skład Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu TEKST
196/2018
21.12.
 umorzenia należności z tytułu niedoplaty czynszu TEKST
198/2018
21.12.2018
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok TEKST
199/2018
21.12.2018
 zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok TEKST
200/2018
28.12.2018
 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu TEKST
201/2018
28.12.2018
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok TEKST
202/2018
28.12.2018
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok TEKST
203/2018
28.12.2018
 zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok TEKST
204/2018
28.12.2018
 powołania Zastępcy Burmistrza TEKST
205/2018
31.12.2018
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wagrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2019 rok TEKST
206/2018
31.12.2018
 ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
207/2018
31.12.2018
 ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
208/2018
31.13.2018
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2019 roku TEKST