ROK 2003

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2003 r

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2003 r.
Lp.
Nr Zarządzenia  i data
Zarządzenie w sprawie
Do pobrania

1

1/2003
02.01.2003
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2003r.
PDF

2

2/2003
02.01.2003
ustalenia prognozy długu na 31 grudnia 2003r.
PDF

3

3/2003
 08.01.2003
rozwiązania i skreślenia z ewidencji Zakładu Drużyny Odkażania Terenów - Sp. BECKER + ARMBRUST w Wągrowcu
PDF

4

4/2003
09.01.2003
nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej ds. robót, dostaw i usług
PDF

5

5/2003
16.01.2003
wydzierżawienia działki położonej przy ul. Berdychowskiej na okres 5 lat
PDF

6

6/2003
16.01.2003
wydzierżawienia działki położonej przy ul.Berdychowskiej na okres 5 lat
PDF

7

7/2003
17.01.2003
ustalenia planów finansowych na 2003r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
PDF

8

8/2003
21.01.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gniźnieńskiej.
PDF

9

9/2003
21.01.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Letniej
PDF

10

10/2003
21.01.2003
nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki położonej przy ul.Jankowskiej i Berdychowskiej
PDF

11

11/2003
21.01.2003
nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki położonej przy ul.Leśnej
PDF

12

12/2003
21.01.2003
podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2003 na jednostki je realizujące - dot. przedszkoli i szkół
PDF

13

13/2003
21.01.2003
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003
PDF

14

14/2003
23.01.2003
powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej ds. sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mieniem Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz nabywania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu wykonywania zadań własnych gminy.
PDF

15

15/2003
27.01.2003
wydzierżawienia na okres 5 lat terenu wchodzącego w skład targowiska przy ul.Kasprowicza na którym usytuowane są pawilony handlowe.
PDF

16

16/2003
30.01.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Konwaliowej
PDF

17

17/2003
30.01.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Konwaliowej
PDF

18

18/2003
30.01.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Skockiej
PDF

19

19/2003
29.01.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF

20

20/2003
30.01.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF

21

21/2003
30.01.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF

22

22/2003
31.01.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF

23

23/2003
04.02.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF

24

24/2003
11.02.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Ks. Stanisława Wróblewskiego
PDF

25

25/2003
19.02.2003
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania
PDF

26

26/2003
19.02.2003
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF

27

27/2003
26.02.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu przy ul.Kcyńskiej.
PDF

28

28/2003
11.03.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Marcinkowo
PDF
29
29/2003
11.03.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Marcinkowo
PDF
30
30/2003
11.03.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Kościuszki
PDF
31
31/2003
12.03.2003
ustanowienia skróconego okresu użytkowania wieczystego dla działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu, a będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu w trybie bezprzetargowym
PDF
32
32/2003
2003
rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach położonych w Wągrowcu przy ul.Berdychowskiej stanowiących właność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
33
33/2003
17.03.2003
szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej prezesom (dyrektorom) i ich zastępcom oraz głównym księgowym jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Miejskiej Wągrowiec i spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
PDF
34
34/2003
17.03.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Konwaliowej
PDF
35
35/2003
18.03.2003
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy Placu Zielonym
PDF
36
36/2003
18.03.2003
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy Placu Zielonym
PDF
37
37/2003
18.03.2003
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Berdychowskiej
PDF
38
38/2003
18.03.2003
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Kcyńskiej
PDF
39
39/2003
24.03.2003
sprzedaży nieruchomości gruntowej na Osiedlu Wschód na rzecz dotychczasowego użytkownika
PDF
40
40/2003
25.03.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki niezabudowanej położonej przy ul.Konwaliowej
PDF
41
41/2003
27.03.2003
przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002
PDF
42
42/2003
31.03.2003
zmian w budżecie miasta na 2003r.
PDF
43
43/2003
01.04.2003
rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej, a stanowiących własność Gminy miejskiej Wągrowiec w trybie bezprzetargowym
PDF
44
44/2003
02.04.2003
wydzierżawienia gruntu położonego przy ul.Bydgoskiej o pow. 381m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej (uprawa łąki)
PDF
45
45/2003
02.04.2003
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2003r.
PDF
46
46/2003
03.04.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa
PDF
47
47/2003
07.04.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Przybyszewskiego stanowiącej własność Skarbu Państwa
PDF
48
48/2003
09.04.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 28
PDF
49
49/2003
14.04.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Polnej stanowiącej własność osoby fizycznej
PDF
50
50/2003
22.04.2003
powołania członka zarządu (prezesa) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z oo
PDF
51
51/2003
22.04.2003
powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z oo
PDF
52
52/2003
23.04.2003
powołania Komisji do spraw najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy miejskiej Wągrowiec
PDF
53
53/2003
24.04.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 39
PDF
54
54/2003
30.04.2003
podziału dochodów , dotacji oraz przychodów i wydatków roku 2003 na jednostki je realizujące (dot. szkół i przedszkoli miejskich)
PDF
55
55/2003
07.05.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul.Kościuszki 45
PDF
56
56/2003
07.05.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul.Kościuszki 45
PDF
57
57/2003
07.05.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul.Opackiej 22
PDF
58
58/2003
07.05.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul.Kcyńskiej 2
PDF
59
59/2003
21.05. 2003
powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
PDF
60
60/2003
23.05.2003
wydzierżawienia na okres 5 lat łąki położonej przy ul.Piaskowej o pow. 6.000 m2
PDF
61
61/2003
27.05.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki przy ul.Marcinkowo o pow.  342 m2 pod budowę III etapu obwodnicy
PDF
62
62/2003
27.05.2003
nabycia darowizny na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki przy ul.Wiejskiej  pod budowę I etapu obwodnicy stanowiących mienie Powiatu Wągrowieckiego
PDF
63
63/2003
27.05.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki przy ul.Gnieźnieńskiej o pow.  2850 m2 pod budowę III etapu obwodnicy
PDF
64
64/2003
30.05.2003
ustalenia organizacji szkół prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na rok szkolny 2003/2004
PDF
65
65/2003
30.05.2003
ustalenia organizacji przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na rok szkolny 2003/2004
PDF
66
66/2003
02.06.2003
wydzierżawienia na okres 3 lat działki przy ul.Harcerskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze
PDF
67
67/2003
10.06.2003
przeprowadzenia inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej
PDF
68
68/2003
12.06.2003
powołania  komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
69
69/2003
16.06.2003
udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MOPiRPA p.Lidii Kozdębie do zawarcia umowy na zorganizowanie wypoczynku letniego
PDF
70
70/2003
24.06.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Przybyszewskiego stanowiącej własność Gminy miejskiej Wągrowiec
PDF
71
71/2003
24.06.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej stanowiącej własność Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Wągrowcu
PDF
72
72/2003
24.06.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej stanowiącej własność Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Wągrowcu
PDF
73
73/2003
30.06.2003
dokonania zmian w planie finansowym na 2003r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
PDF
74
74/2003
30.06.2003
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2003r.
PDF
75
75/2003
30.06.2003
sprzedaży 3 działek w drodze przetargu położonych w Wągrowcu przy Osiedlu Wschód
PDF
76
76/2003
30.06.2003
sprzedaży działki w drodze przetargu położonej w Wągrowcu przy ul.Ewarysta Nawrowskiego
PDF
77
77/2003
30.06.2003
sprzedaży działki w drodze przetargu położonej w Wągrowcu przy ul.Zbigniewa Kuźmy
PDF
78
78/2003
30.06.2003
rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, a stanowiącej własność Gminy miejskiej Wągrowiec w trybie bezprzetargowym
PDF
79
79/2003
01.07.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul.Gnieźnieńskiej 7
PDF
80
80/2003
01.07.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 7
PDF
81
81/2003
01.07.2003
sprzedaży 8 niezabudowanych działek w drodze przetargu położonych przy Osiedlu Wschód
PDF
82
82/2003
02.07.2003
wydzierżawienia na okres 5 lat działki położnej przy ul.Klasztornej o powierzchni 1.500m2 z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
83
83/2003
03.07.2003
sprzedaży nieruchomości przy ul.Przybyszewskiego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym
PDF
84
84/2003
04.07.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul.Gnieźnieńskiej 7
PDF
85
85/2003
04.07.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul.Gnieźnieńskiej 7
PDF
86
86/2003
07.07.2003
oddania w użytkowanie wieczyste działki przy ul.Berdychowskiej o pow. 457m2 w trybie bezprzetargowym
PDF
87
87/2003
09.07.2003
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
88
88/2003
15.07.2003
wydzierżawienia działki przy ul. Kochanowskiego 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność handlową
PDF
89
89/2003
15.07.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód stanowiącej własność Gminy miejskiej Wągrowiec
PDF
90
90/2003
22.07.2003
zamiany prawa własności na działkach położonych w Wągrowcu przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Gminy miejskiej Wągrowiec
PDF
91
91/2003
22.07.2003
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy miejskiej Wągrowiec w trybie bezprzetargowym
PDF
92
92/2003
22.07.2003
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kcyńskiej 3 w trybie przetargowym
PDF
93
93/2003
22.07.2003
o zmianie Zarządzenia Nr 54/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie podziału dochodów, dotacji oraz przychodów i wydatków roku 2003 na jednostki je realizujące.
PDF
94
94/2003
29.07.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Przemysłowej
PDF
95
95/2003
05.08.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul. Janowieckiej
PDF
96
96/2003
11.09.2003
sprzedaży nieruchomości przy ul. Asnyka na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym
PDF
97
97/2003
12.08.2003
wydzierżawienia gruntu przy ul. Marcinkowo na okres 5 lat na cele rolnicze
PDF
98
98/2003
12.08.2003
wydzierżawienia gruntu przy ul. Rzecznej na okres 10 lat na cele rolnicze
PDF
99
99/2003
12.08.2003
wydzierżawienia gruntu przy ul. Klasztornej na okres 5 lat na cele rolnicze
PDF
100
100/2003
12.08.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Kcyńskiej 4
PDF
101
101/2003
12.08.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 13
PDF
102
102/2003
26.08.2003
przedstawienia informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003r.
PDF
103
103/2003
28.08.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 27 w budynku położonym przy ul. Poznańskiej 13
PDF
104
104/2003
28.08.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul .Janowieckiej 45
PDF
105
105/2003
28.08.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 6
PDF
106
106/2003
28.08.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 13A
PDF
107
107/2003
28.08.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 13A
PDF
108
108/2003
04.09.2003
sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 7
PDF
109
109/2003
05.09.2003
sprzedaży części nieruchomości położonej przy ul. Reja przyległej do działki istniejącej
PDF
110
110/2003
05.09.2003
sprzedaży w trybie przetargowym działki położonej przy ul. Przybyszewskiego
PDF
111
111/2003
05.09.2003
szczegółowych zasad podawania do publicznej informacji o przedsiębiorcach, którym umorzono zaległości podatkowe
PDF
112
112/2003
08.09.2003
wydzierżawienia na okres 5 lat działki o pow. 10.000 m2 przy ul. Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
113
113/2003
09.09.2003
sprzedaży w formie przetargu 5 lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 7
PDF
114
114/2003
09.09.2003
zmiany Zarządzenia Nr 65/2003 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 maja 2003r. w sprawie ustalenia organizacji przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na rok szkolny 2003/2004
PDF
115
115/2003
15.09.2003
wydzierżawienia gruntu o powierzchni 1000 m2 przy ul. Rzecznej z przeznaczeniem na cele ogrodnicze
PDF
116
116/2003
26.09.2003
o zmianie Zarządzenia Nr 54/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie podziału dochodów, dotacji oraz przychodów i wydatków roku 2003 na jednostki je realizujące.
PDF
117
117/2003
30.09.2003
dokonania zmian  w planie finansowym na 2003r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
PDF
118
118/2003
30.09.2003
ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2003r.
PDF
119
119/2003
06.10.2003
przeprowadzenia inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej na terenie miasta Wągrowca
PDF
121
120/2003
07.10.2003
ustalenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
PDF
121
121/2003
09.10.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Os. Wschód
PDF
122
122/2003
09.10.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Os. Wschód
PDF
123
123/2003
09.10.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Os. Wschód
PDF
124
124/2003
14.10.2003
sprzedaży w drodze przetargu działki położonej przy ul. Kcyńskiej
PDF
125
125/2003
03.11.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 13
PDF
126
126/2003
03.11.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 13
PDF
127
127/2003
03.11.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul.G nieźnieńskiej 13
PDF
128
128/2003
03.11.2003
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 13
PDF
129
129/2003
03.11.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec gruntu o pow. 111m2 położonego przy ul. Wierzbowej
PDF
130
130/2003
03.11.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec gruntu o pow. 35m2 położonego przy ul. Marcinkowo
PDF
131
131/2003
03.11.2003
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec gruntu o pow. 34m2 położonego przy ul. Marcinkowo
PDF
132
132/2003
03.11.2003
sprzedaży w trybie przetargowym działki przy ul. Pałuckiej o pow. 69m2
PDF
133
133/2003
03.11.2003
nieodpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Wągrowieckiej Spółdzielni Pracy „SCH" - dla działek stanowiących ścieżkę wzdłuż torów PKP przy ul. Gnieźnieńskiej
PDF
134
134/2003
17.11.2003
rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz MPWiK dla działek położonych w Łęgowie
PDF
135
135/2003
19.11.2003
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż 5 działek przy ul. Włodzimierza Kowalskiego
PDF
136
136/2003
19.11.2003
określenia składu Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
PDF
137
137/2003
02.12.2003
wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
PDF
138
138/2003
02.12.2003
sprzedaży działki niezabudowanej o pow. 709m2 położonej przy ul. Przybyszewskiego w trybie bezprzetargowym
PDF
139
139/2003
02.12.2003
oddania prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej i niezabudowanej oraz przeniesienia prawa własności budynku gospodarczego w trybie bezprzetargowym - dot. terenu przy ul. Berdychowskiej
PDF
140
140/2003
02.12.2003
sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej o pow. 381m2 położonej przy ul.11 listopada
PDF
141
141/2003
08.12.2003
przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2003
PDF
142
142/2003
15.12.2003
projektu budżetu na 2004r.
PDF
143
143/2003
15.12.2003
niewykonania prawa pierwokupu działek położonych na Osiedlu Wschód
PDF
144
144/2003
15.12.2003
niewykonania prawa pierwokupu działek położonych na Osiedlu Wschód
PDF
145
145/2003
15.12.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Libelta
PDF
146
146/2003
15.12.2003
zmiany Zarządzenia Nr 54/2003 z 30.04.2003r. w sprawie podziału dochodów i wydatków roku 2003 na jednostki je realizujące
PDF
147
147/2003
16.12.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Mikołajczyka
PDF
148
148/2003
16.12.2003
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Gnieźnieńskiej
PDF
149
149/2003
30.12.2003
dokonania zmian w planie finansowym na 2003r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
PDF
150
150/2003
30.12.2003
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2003r.
PDF
 151
151/2003
31.12.2003
ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej, oraz dla innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004r.
PDF
 152
152/2003
31.12.2003
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
 153
153/2003
31.12.2003
ustalenia projektu planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2004r.
PDF
154
154/2003
31.12.2003
instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, gospodarki materiałowej oraz kontroli wewnętrznej
PDF