ROK 2011

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2011 r.

  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2011 r.

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2011
03.01.2011
Zmiany składu osobowego zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku
2/2010
03.01.2011
przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2011-2013
PDF
3/2011
03.01.2011
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz uchwalenia regulaminu jej działania
PDF
4/2011
04.01.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
5/2011
05.01.2011
przekazania środka trwałego
PDF
6/2011
10.01.2011
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 rok
PDF
7/2011
10.01.2011
ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 r.
PDF
8/2011
10.01.2011
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
PDF
9/2011
12.01.2011
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PDF
10/2011
12.01.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu terytorialnego na 2011 rok
PDF
11/2011
12.01.2011
podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2011 na jednostki je realizujące
PDF
12/2011
12.01.2011
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011
PDF
13/2011
14.01.2011
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
PDF
14/2011
19.01.2011
zasad gospodarowania i wykonywania kontroli
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu i jednostkach organizacyjnych gminy
PDF
15/2011
28.01.2011
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
16/2011
28.01.2011
zmiany zarządzenia Nr 9/2011 z dnia 12.01.2011
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PDF
17/2011
31.01.2011
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
PDF
18/2011
31.01.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
PDF
19/2011
31.01.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 rok
PDF
20/2011
31.01.2011
ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy-organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
21/2011
01.02.2011
rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
PDF
22/2011
02.02.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
23/2011
02.02.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
24/2011
02.02.2011
zmiany zarządzenia Nr 9/2011 z dnia 12.01.2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PDF
25/2011
03.02.2011
zmiany zarządzenia Nr 9/2011 z dnia 12.01.2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PDF
26/2011
04.02.2011
zmiany zarządzenia Nr 9/2011 z dnia 12.01.2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PDF
27/2011
08.02.2011
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
28/2011
08.02.2011
Powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty na realizację opracowania Strategii Promocji produktu turystycznego pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior -
PDF
29/2011
08.02.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
30/2011
08.02.2011
w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
31/2011
08.02.2011
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
32/2011
08.02.2011
w sprawie ustalenia "Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym"
PDF
33/2011
14.02.2011
najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec na urządzenie i prowadzenie na płycie Rynku letniego ogródka gastronomicznego
PDF
34/2011
15.02.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
35/2011
15.02.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
36/2011
15.02.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
37/2011
23.02.2011
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
PDF
38/2011
10.03.2011
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
38/2011
16.03.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
40/2011
16.03.2011
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
41/2011
22.03.2011
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
42/2011
18.03.2011
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu
PDF
43/2011
22.03.2011
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec w trybie bezprzetargowym
PDF
44/2011
22.03.2011
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
PDF
45/2011
25.03.2011
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok
PDF
46/2011
31.03.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.
PDF
47/2011
31.03.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
PDF
48/2011
31.03.2011
podziału dochodów i wydatków na jednostki je realizujące
PDF
49/2011
14.04.2011
ustalenia zasadprowadzenia ewidencji ksiegowej dla realizacji projektów w ramach priorytetu VI- Turystyka i środowisko kulturowe
PDF
50/2011
20.04.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
51/2011
20.04.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
52/2011
05.05.2011
sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego
PDF
53/2011
06.05.2011
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
54/2011
09.05.2011
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
55/2011
11.05.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
56/2011
11.05.2011
przekazania Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdania finansowego za 2010 r.
PDF
57/2011
11.05.2011
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
58/2011
13.05.2011
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu.
PDF
59/2011
18.05.2011
umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu za lokal mieszkalny
PDF
60/2011
18.05.2011
przekazania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
w administrowanie i zarządzanie 3 lokali mieszkalnych przy usytuowanych w budynku ulicy Janowieckiej
PDF
61/2011
23.05.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.
PDF
62/2011
23.05.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
PDF
63/2011
23.05.2011
sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej
PDF
64/2011
23.05.2011
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Taszarowskiej
PDF
65/2011
23.05.2011
zatwierdzenia organizacji szkół i przedszkoli przez Gminę Miejską Wągrowiec na rok szkolny 2011/2012
PDF
66/2011
30.05.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
67/2011
06.06.2011
sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań po drugim przetargu
PDF
68/2011
09.06.2011
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
PDF
69/2011
09.06.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.
PDF
70/2011
09.06.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
PDF
71/2011
10.06.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
72/2011
13.06.2011
ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych
PDF
73/2011
15.06.2011
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
74/2011
28.06.2011
powołania członka V kadencji Rady nadzorczej Dalkia Wągrowiec Sp. z o.o.
PDF
75/2011
30.06.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.
PDF
76/2011
30.06.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
PDF
77/2011
04.07.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
78/2011
04.07.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
79/2011
04.07.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
80/2011
04.07.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
81/2011
05.07.2011
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
82/2011
05.07.2011
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
83/2011
19.07.2011
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
PDF
84/2011
19.07.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.
PDF
85/2011
19.07.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
PDF
86/2011
21.07.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
87/2011
21.07.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
88/2011
22.07.2011
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
PDF
89/2011
26.07.2011
unieważnienia rokowań na sprzedaż nieruchomości
PDF
90/2011
27.07.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
91/2011
27.07.2011
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
92/2011
27.07.2011
Rozwiązania  Miejskiego Biura Spisowego w Wągrowcu
PDF
93/2011
29.07.2011
sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
PDF
94/2011
17.08.2011
w sprawie  wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDF
95/2011
12.08.2011
powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Produktu Turystycznego w ramach realizacji projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior - promocja walorów turystycznych miasta"
PDF
96/2011
22.08.2011
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
PDF
97/2011
26.08.2011
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
98/2011
26.08.2011
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
PDF
99/2011
29.08.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.
PDF
100/2011
31.08.2011
wydzierżawienia pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy miejskiej Wągrowiec na stołówki szkolne
PDF
101/2011
31.08.2011
zmiana zarządzenia w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2011 na jednostki je realizujące
PDF
102/2011
05.09.2011
upoważnienia Pana Tomasza Pachowicza - Skarbnika Miejskiego do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza
PDF
103/2011
05.09.2011
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
104/2011
05.09.2011
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec działek położonych przy ulicy reja i na Osiedlu Niepodległości o łącznej powierzchni 565 m2
PDF
105/2011
05.09.2011
powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Miejskiemu
PDF
106/2011
08.09.2011
zamiany nieruchomości gruntowych
PDF
107/2011
08.09.2011
w sprawie ustalenia szczegółowych zadań Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miejskiego
PDF
108/2011
15.09.2011
powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (realizacja projektu pn. „Pałuki - nowoczesna formuła  interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec
PDF
109/2011
19.09.2011
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
PDF
110/2011
22.09.2011
Wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych i Ośrodka Sportu i Rekreacji
PDF
111/2011
30.09.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.
PDF
112/2011
30.09.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
PDF
113/2011
03.10.2011
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
114/2011
03.10.2011
wynajęcia na okres 3 lat części działki w celu lokalizacji świetlnej tablicy reklamowej
PDF
115/2011
03.10.2011
zmiana zarządzenia w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2011 na jednostki je realizujące
PDF
116/2011
06.10.2011
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Wągrowcu
PDF
117/2011
06.10.2011
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
PDF
118/2011
06.10.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.
PDF
119/2011
06.10.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
PDF
120/2011
07.10.2011
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wągrowcu
PDF
121/2011
14.10.2011
zmiana zarządzenia w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2011 na jednostki je realizujące
PDF
122/2011
19.10.2011
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
 123/2011
19.10.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 PDF

 124/2011
19.10.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
 125/2011
19.10.2011
przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
PDF
 126/2011
25.10.2011
wynajęcia na okres 3 lat części działki w celu lokalizacji  tablicy reklamowej
PDF
 127/2011
27.10.2011
zmiana zarządzenia w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2011 na jednostki je realizujące

 PDF

128/2011
03.11.2011
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec działki płożonej przy ulicy Konwaliowej

PDF

 129/2011
03.11.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 r.

 PDF

130/2011
03.11.2011
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok

 PDF

 131/2011
10.11.2011
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2032

 PDF

132/2011
10.11.2011
 projektu budżetu na 2012 r
PDF
133/2011
14.11.2011
 sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
PDF
134/2011
14.11.2011
 sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
PDF
135/2011
16.11.2011
ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.
PDF
136/2011
16.11.2011
 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok

 PDF

 137/2011
16.11.2011
 ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty

 PDF

 138/2011
16.11.2011
 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi„

 PDF

 139/2011
21.11.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 PDF

 140/2011
21.11.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 PDF

  141/2011
21.11.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 PDF

142/2011
21.11.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 PDF

  143/2011
21.11.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 PDF

  144/2011
22.11.2011
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

PDF

     145/2011
    28.11.2011
 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec             PDF
    146/2011
    29.11.2011
 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2011 roku             PDF
    147/2011
    30.11.2011
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 rok             PDF
    148/2011
    30.11.2011
zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok            PDF
     149/2011
    30.11.2011
 podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2011 na jednostki je realizujące             PDF
    150/2011
    12.12.2011
 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec             PDF
     151/2011
    12.12.2011
 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec             PDF
 152/2011
14.12.2011
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 PDF

 153/2011
14.12.2011
 zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 rok

 PDF

 154/2011
27.12.2011
 naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert

 PDF

 155/2011
29.12.2011
 użyczenia składników mienia komunalnego

 PDF

 156/2011
30.12.2011
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 rok

 PDF

 157/2011
30.12.2011
 zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok

 PDF

 158/2011
30.12.2011
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.

 PDF

 159/2011
30.12.2011
 zmiana zarządzenia w sprawie podziału dochodów, dotacji wydatków roku 2011 na jednostki je realizujące

 PDF

 160/2011
30.12.2011
 o uchyleniu zarządzenia w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

 PDF