ROK 2020

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2020 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2020 r.

 
Numer zarządzenia 
i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie Do pobrania
1/2020
03.01.2020
 zmiany skladu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu TEKST
2/2020
00.01.2020
  wydzierżawienia nieruchomości TEKST
3/2020
09.01.2020
 przyznania dotacji TEKST
4/2020
09.01.2020
  przyznania dotacji TEKST
5/2020
09.01.2020
 przyznania dotacji TEKST
6/20201
10.01.2020
 nabycia nieruchomości TEKST
7/2020
13.01.2020
 powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu TEKST
8/2020
14.01.2020
 powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkursu nr: POWR.02.10.00-IP.02.00-003/19, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oswiaty TEKST
9/2020
16.01.2020
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 TEKST
10/2020
17.10.2020
 udzielenia pelnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu TEKST
 11/2020
17.01.2020
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych  TEKST
 12/2020
22.01.2020
 zamiany nieruchomości  TEKST
 13/2020
22.01.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok  TEKST
14/2020 
23.01.2020
 zakazu stosowania przedmiotów jednorazoqego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych TEKST
15/2020 
24.01.2020
 umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu TEKST
16/2020 
24.01.2020
 umorzenia należności powstałych z tytułu opłat za najem gruntu TEKST
17/2020 
30.01.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
18/2020 
30.01.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
19/2020 
31.01.2020
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec TEKST
20/2020 
03.02.2020
 udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta TEKST
21/2020 
03.02.2020
 powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu TEKST
22/2020 
05.02.2020
 zmiany wydaków budżetu na 2020 rok TEKST
23/2020 
05.02.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
24/2020 
05.02.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
25/2020 
07.02.2020
 wyznaczenia na obszarze miasta Wagrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych TEKST
26/2020 
12.02.2020
 powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych TEKST