Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2021 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2021 r.
Numer zarządzenia 
i data wydania
Zarządzenie w sprawie
Do pobrania
1/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
2/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
3/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
4/2021
15.01.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
5/2021
19.01.2021
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033
6/2021
19.01.2021
 organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
7/2021
19.01.2021
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub osrodka umozliwiajacego realizację obowiazku szkolnego i obowiazku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych
8/2021
20.01.2021
 regulaminu  udzielania zamówień  publicznych, których  wartość  nie  przekracza kwoty 130.000  złotych
9/2021
21.01.2021
 ustalenia planu dofiansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2021
10/2021
25.01.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
11/2021
25.01.2021
 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miejskiej Wągrowiec
12/2021
25.01.2021
 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu programu "Mobilny urzędnik" oraz nadania mu regulaminu
13/2021
25.01.2021
 o zmianie zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
14/2021
27.01.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
15/2021
27.01.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
16/2021
27.01.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
17/2021
29.01.2021

 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rektrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec

18/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

19/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 2/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

20/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 3/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

21/2021
04.02.2021

 zmiany wydatków budżetu na 2021 rok

22/2021
04.02.2021

  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok

23/2021
09.02.2021

  przyznania dotacji

24/2021
10.02.2021

 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach projektu "Bransoletka życia - w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż"

25/2021
23.02.2021

 ogłoszenia o pierwszym przetargu  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

26/2021
23.02.2021

 ogłoszenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

27/2021
23.02.2021

 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok

28/2021
23.02.2021

 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok

29/2021
25.02.2021

 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

30/2021
02.03.2021

 wprowadzenia do użytku Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Wągrowca

31/2021
05.03.2021

 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu

32/2021
09.03.2021

 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

33/2021
25.03.2021

 przyznania dotacji

34/2021
31.03.2021

 powołania komisji opiniujacej

35/2021
31.03.2021

 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2020 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

36/2021
31.03.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
37/2021
31.03.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
38/2021
01.04.2021

 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Wągrowcu

39/2021
01.04.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich
w Wągrowcu
40/2021
01.04.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
41/2021
06.04.2021
 wydzierżawienia oraz najmu nieruchomości
 POF
42/2021
08.04.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
43/2021
08.04.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
44/2021
12.04.2021
 powołania Społecznego Zespołu na Rzecz Czystego Powietrza
45/2021
14.04.2021
 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
46/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Wagrowcu
47/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
48/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
 PDF
49/2021
23.04.2021
 ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert
50/2021
23.04.2021
 zmiany zarządzenia nr 47/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
51/2021
23.04.2021
 zmiany zarządzenia nr 48/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawiepowołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
52/2021
29.04.2021
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
53/2021
29.04.2021
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
54/2021
30.04.2021
odwołania Zastępcy Burmistrza
55/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
56/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
57/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola  Nr 3 w Wagrowcu
58/2021
05.05.2021
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2020 rok
59/2021
05.05.2021
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2020 rok DOC
60/2021
05.05.2021
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2020 rok
61/2021
05.05.2021
 przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok DOC 
62/2021
07.05.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
63/2021
10.05.2021
 zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiacych własność Gminy Miejskiej Wągrowiec, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostają do sprzedaży
64/2021
11.05.2021
 powierzenia tanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu Pani Kindze Babicz
65/2021
11.05.2021

 powołania Zespołu ds. przygotowania, wdrożenia, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2021- 2025

66/2021
14.05.2021

 powołania Zespołu ds. przygotowania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku

67/2021
18.05.2021

 odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

68/2021
18.05.2021

 powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

69/2021
21.05.2021

 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości

DOC
70/2021
21.05.2021

 sporzadzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych przez Burmistrza Miasta Miasta Wągrowca

71/2021
21.05.2021

 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu

72/2021
27.05.2021

 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok

73/2021
28.05.2021
 powierzenia prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wagrowiec
74/2021
31.05.2021
 powołania Zastępcy Burmistrza
DOC 
75/2021
31.05.2021
 zmiany wydatków budżetu na 2021 r.
76/2021
31.05.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 77/2021
02.06.2021
 powolania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wagrowca na lata 2017-2025"
 78/2021
02.06.2021
 przyznania dotacji
79/2021
09.06.2021
 sprzedaży nieruchomości
80/2021
09.06.2021
 sprzedaży nieruchomości
81/2021
09.06.2021
 sprzedaży nieruchomości
82/2021
09.06.2021
 ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchoości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
83/2021
10.06.2021
 wysokości cen za korzystanie z obiektów zlokalizowanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wagrowcu oraz na kąpielisku miejskim nad Jeziorem Durowskim w związku z wprowadzeniem Programu Wągrowiecka Rodzina 3+ przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/248/2014 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 29września 2014 r.
84/2021
10.06.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
85/2021
14.06.2021
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2022
 86/2021
14.06.2021
 znmiany wydatków budżetu na 2021 rok
 87/2021
14.06.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 88/2021
14.06.2021
 odwołania członka VIII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.
89/2021
14.06.2021
 powołania członka VIII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.
 90/2021
14.06.2021
 przyznania dotacji
 91/2021
15.06.2021
 wynajmu nieruchomości
 92/2021
16.06.2021
 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu Panu Piotrowi Gąsiorkowi
  93/2021
23.06.2021
 obciążenia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejksiej Wągrowiec prawem służebności przesyłu
 94/2021
28.06.2021
 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu
  95/2021
29.06.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
  96/2021
30.06.2021
  przyznania dotacji
  97/2021
30.06.2021
 przyznania dotacji
 98/2021
06.07.2021
 przyznania dotacji
  99/2021
06.07.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
 100/2021
13.07.2021
 sprzedaży mieszkania
 101/2021
13.07.2021
 sprzedaży mieszkania
 102/2021
13.07.2021
 sprzedaży mieszkania
 103/2021
13.07.2021
 sprzedaży mieszkania
 104/2021
15.07.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
 105/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 106/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
107/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
108/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
109/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
110/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
111/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 112/2021
20.07.2021
 sprzedaży nieruchomości
  113/2021
20.07.2021
  sprzedaży nieruchomości
  114/2021
20.07.2021
   sprzedaży nieruchomości
  115/2021
20.07.2021
   sprzedaży nieruchomości
  116/2021
21.07.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 117/2021
21.07.2021
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
  118/2021
21.07.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
   119/2021
23.07.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
  120/2021
23.07.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
 121/2021
27.07.2021
 przyznania dotacji
 122/2021
16.08.2021
 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem przejazdu i przechodu
 123/2021
16.08.2021
 ustanowienia zarządcy targowiska
 124/2021
16.08.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 125/2021
16.08.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
 126/2021
17.08.2021
 ogłoszenia o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
127/2021
20.08.2021
 sporzadzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych przez BM
128/2021
20.08.2021
 powołania stałej Komisji Przetargowej
 129/2021
20.08.2021
 powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Przedszkola nr 3 w Wagrowcu pani Agnieszce Pronickiej-Rojtek
130/2021
23.08.2021
 obciążenia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejskiej Wagrowiec
131/2021
24.08.2021
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych budżetu obywatelskiego na rok 2022
132/20221
24.08.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
                 133/2021
                  25.08.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
                  134/2021
                25.08.2021
 zmiany planu finasnowego Urzedu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
                  135/2021
                 25.08.2021
zmianyplanu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
                   136/2021
                 26.08.2021
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wagrowieckich w Wagrowcu
                  137/2021
                  26.08.2021
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
                  138/2021
                 26.08.2021
udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola nr 3 w Wągrowcu
 PDF
                139/2021
                30.08.2021
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta Wagrowca, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
                140/2021
               30.08.2021
 ustalenia maksymalnej wysokości nagrody Burmistrza Miasta Wągrowca w roku szkolnym 2021/2022
                141/2021
              31.08.2021
 okreslenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Wagrowcu
              142/2021
             01.09.2021
 ustalenia opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Wagrowcuoraz korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza
              143/2021
              06.09.2021
 obciążenia nieruchomości własności Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem słuzebności przejazdu i przechodu
144/2021
06.09.2021
 obciążenia nieruchomości własności Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem słuzebności przejazdu i przechodu
              145/2021
             08.09.2021
 ogłoszenia o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
             146/2021
            08.09.2021
 ogłoszenia o pierwszym przetargu na sprzedaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejskiej Wagrowiec
              147/2021
            08.09.2021     
 naboru uzupełniajacego oraz regulaminu ustalającego procedury przyjmowanie wniosków do udziału w projekcie pn.: "Słoneczne dachy w Mieście i   Gminie Wągrowiec "oraz wyboru ostatecznych odbiorców dofinansowania projektów polegających na budowie instalacjisłużących do wywtwarzania energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej - instalacji fotowoltaicznych.
              148/2021
            09.09.2021
 zmiany Zarządzenia Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Wagrowca z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
             149/2021
            13.09.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
             150/2021
            14.09.2021
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 3 w Wągrowcu w przypadku jego nieobecności
            151/2021
            15.09.2021  
 zmiany wydatków budżetu na 2021 rok
             152/2021
            15.09.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
             153/2021
            15.09.2021
 sprzedaży nieruchomości
 154/2021
20.09.2021
 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem służebności przesyłu
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC
   
PDF
DOC