Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2021 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2021 r.
Numer zarządzenia 
i data wydania
Zarządzenie w sprawie
Do pobrania
1/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
2/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
3/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
4/2021
15.01.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
5/2021
19.01.2021
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033
6/2021
19.01.2021
 organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
7/2021
19.01.2021
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub osrodka umozliwiajacego realizację obowiazku szkolnego i obowiazku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych
8/2021
20.01.2021
 regulaminu  udzielania zamówień  publicznych, których  wartość  nie  przekracza kwoty 130.000  złotych
9/2021
21.01.2021
 ustalenia planu dofiansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2021
10/2021
25.01.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
11/2021
25.01.2021
 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miejskiej Wągrowiec
12/2021
25.01.2021
 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu programu "Mobilny urzędnik" oraz nadania mu regulaminu
13/2021
25.01.2021
 o zmianie zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
14/2021
27.01.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
15/2021
27.01.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
16/2021
27.01.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
17/2021
29.01.2021

 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rektrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec

18/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

19/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 2/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

20/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 3/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

21/2021
04.02.2021

 zmiany wydatków budżetu na 2021 rok

22/2021
04.02.2021

  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok

23/2021
09.02.2021

  przyznania dotacji

24/2021
10.02.2021

 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach projektu "Bransoletka życia - w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż"

25/2021
23.02.2021

 ogłoszenia o pierwszym przetargu  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

26/2021
23.02.2021

 ogłoszenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

27/2021
23.02.2021

 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok

28/2021
23.02.2021

 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok

29/2021
25.02.2021

 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

30/2021
02.03.2021

 wprowadzenia do użytku Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Wągrowca

31/2021
05.03.2021

 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu

32/2021
09.03.2021

 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

33/2021
25.03.2021

 przyznania dotacji

34/2021
31.03.2021

 powołania komisji opiniujacej

35/2021
31.03.2021

 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2020 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

36/2021
31.03.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
37/2021
31.03.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
38/2021
01.04.2021

 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Wągrowcu

39/2021
01.04.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich
w Wągrowcu
40/2021
01.04.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
41/2021
06.04.2021
 wydzierżawienia oraz najmu nieruchomości
 POF
42/2021
08.04.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
43/2021
08.04.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
44/2021
12.04.2021
 powołania Społecznego Zespołu na Rzecz Czystego Powietrza
45/2021
14.04.2021
 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
46/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Wagrowcu
47/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
48/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
 PDF
49/2021
23.04.2021
 ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert
50/2021
23.04.2021
 zmiany zarządzenia nr 47/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
51/2021
23.04.2021
 zmiany zarządzenia nr 48/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawiepowołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
52/2021
29.04.2021
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
53/2021
29.04.2021
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
54/2021
30.04.2021
odwołania Zastępcy Burmistrza
55/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
56/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
57/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola  Nr 3 w Wagrowcu
58/2021
05.05.2021
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2020 rok
59/2021
05.05.2021
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2020 rok DOC
60/2021
05.05.2021
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2020 rok
61/2021
05.05.2021
 przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok DOC 
62/2021
07.05.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
63/2021
10.05.2021
 zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiacych własność Gminy Miejskiej Wągrowiec, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostają do sprzedaży
64/2021
11.05.2021
 powierzenia tanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu Pani Kindze Babicz
65/2021
11.05.2021

 powołania Zespołu ds. przygotowania, wdrożenia, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2021- 2025

66/2021
14.05.2021

 powołania Zespołu ds. przygotowania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku

67/2021
18.05.2021

 odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

68/2021
18.05.2021

 powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

69/2021
21.05.2021

 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości

DOC
70/2021
21.05.2021

 sporzadzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych przez Burmistrza Miasta Miasta Wągrowca

71/2021
21.05.2021

 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu

72/2021
27.05.2021

 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok

73/2021
28.05.2021
 powierzenia prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wagrowiec
74/2021
31.05.2021
 powołania Zastępcy Burmistrza
DOC 
75/2021
31.05.2021
 zmiany wydatków budżetu na 2021 r.
76/2021
31.05.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 77/2021
02.06.2021
 powolania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wagrowca na lata 2017-2025"
 78/2021
02.06.2021
 przyznania dotacji
79/2021
09.06.2021
 sprzedaży nieruchomości
80/2021
09.06.2021
 sprzedaży nieruchomości
81/2021
09.06.2021
 sprzedaży nieruchomości
82/2021
09.06.2021
 ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchoości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
83/2021
10.06.2021
 wysokości cen za korzystanie z obiektów zlokalizowanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wagrowcu oraz na kąpielisku miejskim nad Jeziorem Durowskim w związku z wprowadzeniem Programu Wągrowiecka Rodzina 3+ przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/248/2014 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 29września 2014 r.
84/2021
10.06.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
85/2021
14.06.2021
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2022
 86/2021
14.06.2021
 znmiany wydatków budżetu na 2021 rok
 87/2021
14.06.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 88/2021
14.06.2021
 odwołania członka VIII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.
89/2021
14.06.2021
 powołania członka VIII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.
 90/2021
14.06.2021
 przyznania dotacji
 91/2021
15.06.2021
 wynajmu nieruchomości
 92/2021
16.06.2021
 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu Panu Piotrowi Gąsiorkowi
  93/2021
23.06.2021
 obciążenia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejksiej Wągrowiec prawem służebności przesyłu
 94/2021
28.06.2021
 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu
  95/2021
29.06.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
  96/2021
30.06.2021
  przyznania dotacji
  97/2021
30.06.2021
 przyznania dotacji
 98/2021
06.07.2021
 przyznania dotacji
  99/2021
06.07.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
 100/2021
13.07.2021
 sprzedaży mieszkania
 101/2021
13.07.2021
 sprzedaży mieszkania
 102/2021
13.07.2021
 sprzedaży mieszkania
 103/2021
13.07.2021
 sprzedaży mieszkania
 104/2021
15.07.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
 105/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 106/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
107/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
108/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
109/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
110/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
111/2021
19.07.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 112/2021
20.07.2021
 sprzedaży nieruchomości
  113/2021
20.07.2021
  sprzedaży nieruchomości
  114/2021
20.07.2021
   sprzedaży nieruchomości
  115/2021
20.07.2021
   sprzedaży nieruchomości
  116/2021
21.07.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 117/2021
21.07.2021
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
  118/2021
21.07.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
   119/2021
23.07.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
  120/2021
23.07.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
 121/2021
27.07.2021
 przyznania dotacji
 122/2021
16.08.2021
 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem przejazdu i przechodu
 123/2021
16.08.2021
 ustanowienia zarządcy targowiska
 124/2021
16.08.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 125/2021
16.08.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
 126/2021
17.08.2021
 ogłoszenia o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
127/2021
20.08.2021
 sporzadzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych przez BM
128/2021
20.08.2021
 powołania stałej Komisji Przetargowej
 129/2021
20.08.2021
 powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Przedszkola nr 3 w Wagrowcu pani Agnieszce Pronickiej-Rojtek
130/2021
23.08.2021
 obciążenia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejskiej Wagrowiec
131/2021
24.08.2021
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych budżetu obywatelskiego na rok 2022
132/20221
24.08.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
 133/2021
25.08.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
134/2021
25.08.2021
 zmiany planu finasnowego Urzedu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
135/2021
25.08.2021
zmianyplanu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
136/2021
26.08.2021
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wagrowieckich w Wagrowcu
137/2021
26.08.2021
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
138/2021
26.08.2021
udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola nr 3 w Wągrowcu
 PDF
139/2021
30.08.2021
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta Wagrowca, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
140/2021
30.08.2021
 ustalenia maksymalnej wysokości nagrody Burmistrza Miasta Wągrowca w roku szkolnym 2021/2022
141/2021
31.08.2021
 okreslenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Wagrowcu
142/2021
01.09.2021
 ustalenia opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Wagrowcuoraz korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza
143/2021
06.09.2021
 obciążenia nieruchomości własności Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem słuzebności przejazdu i przechodu
144/2021
06.09.2021
 obciążenia nieruchomości własności Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem słuzebności przejazdu i przechodu
145/2021
08.09.2021
 ogłoszenia o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
146/2021
08.09.2021
 ogłoszenia o pierwszym przetargu na sprzedaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejskiej Wagrowiec
147/2021
08.09.2021     
 naboru uzupełniajacego oraz regulaminu ustalającego procedury przyjmowanie wniosków do udziału w projekcie pn.: "Słoneczne dachy w Mieście i   Gminie Wągrowiec "oraz wyboru ostatecznych odbiorców dofinansowania projektów polegających na budowie instalacjisłużących do wywtwarzania energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej - instalacji fotowoltaicznych.
148/2021
09.09.2021
 zmiany Zarządzenia Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Wagrowca z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
149/2021
13.09.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
150/2021
14.09.2021
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 3 w Wągrowcu w przypadku jego nieobecności
151/2021
15.09.2021  
 zmiany wydatków budżetu na 2021 rok
152/2021
15.09.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
153/2021
15.09.2021
 sprzedaży nieruchomości
 154/2021
20.09.2021
 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem służebności przesyłu
 155/2021
27.09.2021
 przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  156/2021
30.09.2021
 określenia wysokości opłat za korzystanie ztargowiska przy ulicy Gnieźnieńskiej
  157/2021
01.10.2021
 o zmianie zarządzenidzenia w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 r.
 158/2021
01.10.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
159/2021
01.10.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 160/2021
01.10.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
  161/2021
12.10.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
  162/2021
12.10.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
  163/2021
12.10.2021
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
 164/2021
12.10.2021
 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 165/2021
18.10.2021
 ustanowienia zarządcy składnika mienia komunalnego
  166/2021
19.10.2021
  obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem przejazdu i przesyłu
167/2021
19.10.2021
 zamaiany nieruchomości
 168/2021
19.10.2021
 umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu
 169/2021
21.10.2021
 uchylenia w części Zarządzenia Nr 158/2021 z dnia 01 października 2021 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
 170/2021
28.10.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 171/2021
28.10.2021
   zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
  172/2021
29.10.2021
 przyznania dotacji
 173/2021
29.10.2021
 przyznania dotacji
  174/2021
29.10.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 r.
   175/2021
29.10.2021
  zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
   176/2021
29.10.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
    177/2021
02.11.2021
 powołania komisji opiniującej wnioski o odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty oraz umorzenia podatków, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym lub nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym
 178/2021
08.11.2021
 zmiany wydatków budżetu na 2021 r.
 179/2021
08.11.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 180/2021
08.11.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
  181/2021
15.11.2021
 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2022- 2033
  182/2021
15.11.2021
 ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
183/2021
15.11.2021
 zatwierdzenia list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych w 2022 roku
 184/2021
15.11.2021
 nabycia nieruchomości
 185/2021
17.11.2021
 ustanowienia zarzadcy składnika mienia komunalnego
 186/2021
18.11.2021
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2022 rok
 187/2021
18.11.2021
 ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2022 rok
  188/2021
18.11.2021
 ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok
  189/2021
18.11.2021
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033
   190/2021
19.11.2021
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 191/2021
19.11.2021
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 192/2021
19.11.2021
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 193/2021
19.11.2021
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 194/2021
25.11.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
 195/2021
25.11.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
  196/2021
29.11.2021
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033
  197/2021
30.11.2021
 zmiany wydatków budżetu na 2021 r.
  198/2021
30.11.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
   199/2021
02.12.2021
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    200/2021
07.12.2021
 wydzierżawienia  oraz wynajmu nieruchomości
 201/2021
07.12.2021
 powołania komisji opiniującej
 202/2021
09.12.2021
 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu
  203/2021
09.12.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
   204/2021
13.12.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżtu na 2021 rok
    205/2021
13.12.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
    206/2021
13.12.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
207/2021
16.12.202
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
208/2021
21.12.202
 nabycia nieruchomości
209/2021
21.12.202
 ustalenia planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2022 rok
210/2021
21.12.202
 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok
211/2021
21.12.202
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2022 roku
212/2021
21.12.202
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2022 rok
213/2021
22.12.202
 wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
214/2021
23.12.202
 zmiany wydatków budżetu na 2021 rok

PDF
DOC

215/2021
23.12.202
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok

PDF
DOC

216/2021
23.12.202
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok

PDF
DOC

217/2021
23.12.2021
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

PDF

DOC

218/2021
23.12.2021
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 PDF

DOC

219/2021
23.12.202
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
 PDF
 
220/2021
24.12.202
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
PDF 
221/2021
24.12.2021
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
222/2021
24.12.202
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
 PDF
223/2021
24.12.2021
 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu

 PDF 

DOC

224/2021
27.12.2021
 zamiany nieruchomości

PDF

DOC

225/2021
29.12.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
226/2021
30.12.2021
 zmiany wydatków budżetu na 2021 rok
227/2021
30.12.2021
 zmiany planu finasowego Urzędu Jedostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok