8. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
WRM.7342
14.11.2019
LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103, ul Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 316  lub  67 26 21 507
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58),
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
  z dnia 6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o wydanie licencji według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty,
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione we wzorze wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
IV. OPŁATY:
 • wydanie licencji na wykonanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym podlega opłacie i wynosi:
a) za okres od 2 do 15 lat - 200 zł.
b) za okres od 15 do 30 lat - 250 zł.
c) za okres od 30 do 50 lat - 300 zł.
 • opłatę można uiścić

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego od wtorku do czwartku w godz. 9.00 -14.00 oraz w poniedz. 9.00-15.00 i piątki 9.00-13.00

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego:Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu:
    nr rachunku: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • niezwłocznie, w sprawach wymagających wyjaśnienia w terminie do miesiąca, szczególnie skomplikowane od miesiąca do dwóch miesięcy, termin może być przedłużony za odrębnym powiadomieniem.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • w przypadku odmowy wydania licencji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 • załączniki do wniosku należy złożyć w oryginałach lub w kopiach poświadczonych przez notariusza lub w kopiach poświadczonych urzędowo przez organy, które te dokumenty wydały.