4. Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.I.6
04.11.2011
Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 2 i 4, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 15 06
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wypełniony wniosek;
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

  Wniosek
  Pełnomocnictwo  

IV. OPŁATY:
  • w wyniku sprostowania wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł., pełnomocnictwo 17 zł.,
  • opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.
  • opłatę skarbową należy uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu:
Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu; nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Po sprostowaniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Od decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
VII. UWAGI:
  • wniosek składa się przed wybranym Kierownikiem USC.