4. Zameldowanie na pobyt czasowy

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.16
04.11.2011
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021, poz. 510 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz. 2411 ze zm.)

 
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  •   wypełniony  formularz meldunkowy ? Zgłoszenie pobytu czasowego"
  •  dowód osobisty lub paszport,  
Przy  zameldowaniu na pobyt czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu np. najemcę oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu( umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny itp.). Potwierdzenie pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 
FORMULARZ MELDUNKOWY PROSIMY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 
 
IV. OPŁATY:
  • Zgodnie z art.32, ust.2 ustawy z dnia 24 września 2010 r., o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art.1, ust.1, pkt 1, lit.b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.,o opłacie skarbowej (tj.Dz.U. z 2020 r., poz.1546 ze zm) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. 
  •  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wagrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu                          nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • brak, czynność materialno-techniczna.
VII. UWAGI:

 

Zameldowania należy dokonać najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.

  Obowiązku meldunkowego można dokonać przez pełnomocnika.