5. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.17
04.11.2011
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr  5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021, poz. 510 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.,  poz. 735 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz. 2411 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY: 
  •  wypełniony formularz meldunkowy ? Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"
  • dowód osobisty lub paszport, 
 FORMULARZ PROSIMY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 
 
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia wymeldowania. 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • brak, czynność materialno-techniczna.
VII. UWAGI:

Wymeldowania należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia lokalu.

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenie powrotu- najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.  
 

Można wymeldować się  z dotychczasowego miejsca pobytu dokonując zameldowania w nowym miejscu.

Istnieje możliwość wymeldowania się przez pełnomocnika.