1. Decyzja o wymeldowaniu/zameldowaniu

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.I.9
04.11.2011
 DECYZJA O WYMELDOWANIU/ZAMELDOWANIU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz.510 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO:
 • wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania powinien:
 • złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania,
 • podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
 • przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY:

 • wnioskodawca ubiegający się o zameldowanie w miejscu pobytu powinien:
 • wypełniony formularz meldunkowy 
 • złożyć podanie z wyjaśnieniem czasu i okoliczności przebywania w danym mieszkaniu.
 
          Wniosek do pobrania
 
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 10 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wagrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
              nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
 • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego
  w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca.
VII. UWAGI: