3. Zameldowanie na pobyt stały

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.14
04.11.2011
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz. 510 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.,  poz. 735 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wypełniony formularz meldunkowy  "Zgłoszenie pobytu stałego"
  • dowód osobisty lub paszport,
Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu np. najemcę oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny itp.). Potwierdzenie pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia/
 
FORMULARZ MELDUNKOWY PROSIMY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 
 
         Pełnomocnictwo 
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje poświadczenie zameldowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • brak, czynność materialno-techniczna.
 

VII. UWAGI:

Zameldowania należy dokonać najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.

Zmiana danych adresowych na pobyt stały nie zobowiązuje do wystąpienia o wymianę dokumentu tożsamości.

Obowiązku meldunkowego można dokonać przez pełnomocnika.