8. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.21
04.11.2011

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz. 510 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.,  poz. 735 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r.,  poz.1546 ze zm.);

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r., poz. 2482);

5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2019r., poz. 1212).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wypełniony wniosek o udostępnienie danych
  • dowód opłaty. 
 
 
IV. OPŁATY:
  • wniosek o udostępnienie danych podlega opłacie w wysokości: 31 zł
  • opłatę można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
    nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
  • obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • 7 dni od daty wpływu wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego
    w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca.
VII. UWAGI:
  • organ gminy udostępnia dane podmiotom, jeżeli:
- dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań,
- wykażą interes prawny w pozyskaniu danych,
- uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.