1.Decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OP.I.1
17.06.2021
DECYZJE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty,  ul.  Dworcowa 2;  tel.: 67 262 05 96 lub 603 203 478
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),
 3. § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r.poz. 391),
 4. art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 
1. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami;

2. załączniki:

- kopia umowy o pracę, zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 - w przypadku, gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców, kopię świadectwa lub kopie świadectw pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 - w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy,

- kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu

lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

 - dokument potwierdzający ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego,

 - w przypadku, gdy okres przygotowania zawodowego został skrócony

lub wydłużony, dokumenty dotyczące tego skrócenia lub wydłużenia,

 - oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika,

- dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, itp.),

 - dokument potwierdzający uprawnienie osoby wnioskującej do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem i załącznikami,

- oświadczenie, że wnioskodawca jest pracodawcą będącym rzemieślnikiem lub pracodawcą niebędącym rzemieślnikiem, 

 - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika - pełnomocnictwo

wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy złożenia pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu),

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,*

 - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie

lub rybołówstwie, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,*

- wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

 - inne dokumenty/informacje na prośbę organu.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Informacja dodatkowa:

* W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw.

Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.

 Uwaga!

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), tj. przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony (adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego).

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Oświadczenie - wzór ogólny.

3. Oświadczenie, że wnioskodawca jest pracodawcą będącym rzemieślnikiem lub pracodawcą niebędącym rzemieślnikiem.

4. Oświadczenie - pomoc de minimis.

5. Oświadczenie - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

6. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 
 • dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony
  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu,
 • dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie Miasta Wągrowca,
 • wypłata dofinansowania następuje po przekazaniu odpowiednich środków finansowych przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.