Organizacja.

Organy przedszkola


Organami Przedszkola są:

a) dyrektor Przedszkola,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców


Organizacja przedszkola

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

4. Budynek Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu mieści się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 30.

5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 169. W przedszkolu łącznie jest 7 oddziałów. Realizacja 5- godzinnej podstawy programowej w godzinach 8.00- 13.00 jest bezpłatna. Wysokość opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego pobierana jest zgodnie z uchwałą XLII/286/2018 z 22 marca 2018r. W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Wągrowiec.

6. Przedszkole jest otwarte od godz. 630 do godziny 1600.