7. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
WPS.II.18
01.10.2013
WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty, ul. Dworcowa 2, tel.: 67 2623- 451; kom. 603-203-478
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 26-35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 603),
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 925),
 3. uchwała nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29.09.2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z WPISEM DO REJESTRU, ZMIANĄ WPISU CZY WYKREŚLENIEM PRZEKAZYWANA JEST WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POMOCĄ SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO (https://empatia.mpips.gov.pl/).
 
1.WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
 • wnioski o wpis do rejestru składamy w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego. Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.
 • do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w fomie elektronicznej:   
a) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych (decyzja Państwowej Straży Pożarnej),
b) decyzję potwierdzającą spełnianie wymagań lokalowych (w przypadku żłobków- decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego; w przypadku klubów dziecięcych- pozytywna opinia burmistrza),
c) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
d) oświadczenie w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.
 
Do wglądu organ rejestrujący może żądać:
 • odpisu z odpowiedniego rejestru,
 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.

Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W REJESTRZE

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do:

 • wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji- w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt. 1-4, 7 i 9 ustawy,
 • dokonania zmian w terminie 3 dni od dnia  zaistnienia- w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt. 5, 6, 8 i 10.

3. ZASADY WYKREŚLENIA PODMIOTÓW Z REJESTRU

Wykreślenie z Rejestru następuję w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
IV. OPŁATY:
 • opłata za wpis do rejestru wynosi 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Zaświadczenie o wpisie albo decyzję odmawiającą wpisu wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia elektronicznie wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Zaświadczenie o wpisie przesyłane jest w formie elektronicznej. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
VII. UWAGI:
 • Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego nie podlega ujawnieniu w BIP, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Rejestr publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą systemu teleinformatycznego- rejestrzlobkow.mpips.gov.pl.
 • Burmistrz sprawuje nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi, co regulują przepisy art. 54-57 ustawy.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.
 • Zgodnie z art. 601 Kodeksu wykroczeń, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.