2.Decyzje o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OP.I.2
10.03.2011
DECYZJE O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty,  ul Kościuszki 25; tel.:  67 262 03 23
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. art. 83 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • brak.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • wykreślenie z ewidencji następuję w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
    z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z siedzibą
    w Poznaniu.
VII. UWAGI:
  • wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

- niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

- prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

- stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6-jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

- zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.