3.Decyzje o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OP.I.3
10.03.2011
DECYZJE O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty,  ul Kościuszki 25;     tel.:  67 262 03 23
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. art. 82 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • brak.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • 30 dni od daty zgłoszenia dokonania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
    z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z siedzibą
    w Poznaniu.
VII. UWAGI:
  • organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,

- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.