4.Wydanie aktu mianowania - decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OP.II.1
1.06.2021
WYDAWANIE AKTU MIANOWANIA/DECYZJI O ODMOWIE NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty, ul Dworcowa 2; tel.:  67 262 34 51
II. PODSTAWA PRAWNA:
 
1. Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.),
 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Do pobrania TUTAJ.
2. Załączniki:

a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

b) kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (nauczyciela kontraktowego)
wraz z uzasadnieniem, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

c) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie
lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

- przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu
w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a art.9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela,
ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawiania w stosunku pracy,

d) kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczona
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

e) kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

IV. OPŁATY:
- nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przysługuje prawo do odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:

1. Jeżeli wniosek lub dołączona do niego dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2.Organ prowadzący powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu prowadzenia egzaminu na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.

3. Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego: do pobrania TUTAJ.
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: do pobrania TUTAJ.