5. Dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

 

URZĄD MIEJSKI

W WAGROWCU

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a

tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25

OP.II.2

10.03.2011

DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty, ul Kościuszki 25; tel.:  67 268 03 23

II. PODSTAWA PRAWNA:

  • 1. art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

- zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które powinno zawierać:

  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
  • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizacje innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  • statut szkoły lub placówki opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce, zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
    z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

IV. OPŁATY:

  • nie podlega opłacie skarbowej.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • organ dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z siedzibą
w Poznaniu.

VII. UWAGI:

Zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić
w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji.