6.Dokonanie i wydanie oceny pracy dyrektora szkół i przedszkoli

URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OP.II.4
10.03.2011
DOKONANIE I WYDANIE OCENY PRACY DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty,  ul Kościuszki  25,    tel.:  67 262 03 24
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 6a ust. 12 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu
  i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.)
  - § 8,§ 9, §9a,
 3. rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2009 r., Nr 123, poz. 1022)- §1 pkt 4-6.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek dyrektora o dokonanie oceny pracy zawodowej.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • 14 dni od dnia doręczenia oceny do organu ustalającego ocenę.
VII. UWAGI: