17. Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy.

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.4
04.12.2019
WYDAWANIE WIELOJĘZYCZNYCH STANDARDOWYCH FORMULARZY - TŁUMACZEŃ POMOCNICZYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 17, pokój nr 1 i 2,
tel.: 67-262-15-06
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 04 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 860) w związku z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej;
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735);
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wielojęzyczny standardowy formularz tłumaczeń pomocniczych wydawany jest na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dokumentów.

Osoba uprawniona do otrzymania wielojęzycznego standardowego formularza może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

 Wniosek

IV. OPŁATY:
  • podlega opłacie w wysokości 17 zł
  • opłatę skarbową należy uiścić:
           - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu: Pałucki Bank Spółdzieczy w Wągrowcu;
 nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
  • dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydania dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, wielojęzyczny formularz wydaje się jednocześnie z dokumentem urzędowym, do którego jest załączany wielojęzyczny formularz - odpowiednio od 7 do 10 dni roboczych
W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, wielojęzyczny formularz wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • Nie dotyczy
VII. UWAGI:

Zgodnie z regulacją prawną istnieje możliwość uzyskania wielojęzycznych standardowych formularzy (tłumaczeń pomocniczych) wybranych dokumentów m. in. odpisów aktów urodzeń/małżeństw/zgonów,  zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do odpisu czy zaświadczenia. Formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej, więc nie może pozostawać w obiegu między państwami członkowskimi jako dokument niezależny. Wielojęzyczny standardowy formularz oddaje treść dokumentu urzędowego, do którego jest załączony.

Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej.

Wielojęzyczny standardowy formularz załącza się wyłącznie do dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po 1 marca 2015r.

W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny standardowy formularz, do wniosku załącza się oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. Orygniał ten zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza.