9. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.9
04.11.2011
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 2 i 4, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1359 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
 • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 
 
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 11 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu;
    nr konta 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

  Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Wągrowcem, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu. Urząd Stanu Cywilnego w Wągrowcu nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie dotyczy.
VII. UWAGI:
 • oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska można złożyć w każdym USC.