9.Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pożytku publicznego w trybie konkursowym

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.12
04.11.2011
DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO W TRYBIE KONKURSOWYM
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 • 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
 • 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
 • 4. UCHWAŁA Nr XLVIII / 331 / 2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 października 2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożona musi być na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania) - wzór obowiązującego formularza stanowi załącznik do karty
 • do oferty dołączyć należy następujące załączniki:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Informacje dodatkowe:
Organizacje pozarządowe składają ofertę na realizację zadania publicznego po ogłoszeniu przez Burmistrza Miasta otwartego konkursu ofert. Szczegółowe informacje o wymaganych załącznikach, które należy dołączyć do oferty określone są w ogłoszeniu o którym mowa powyżej.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • złożenie oferty powinno nastąpić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, który musi być nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu,
 • w terminie 14 dni od daty upływu składania ofert Zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca
  o wynikach konkursu,
 • umowa z wnioskodawcąw przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty, lub
 • informacja o negatywnym rozpatrzeniu oferty.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VII. UWAGI:
 • Organizacjami pozarządowymi są:
- niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
- nie działające w celu osiągnięcia zysku,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
   odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie , które:
 
- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • informacje na temat aktualnych ogłoszeń konkursowych, obowiązującej procedury udzielania organizacjom dotacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • dostępna jest instrukcja wypełniania oferty - stanowiąca załącznik nr 1.