12. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.16
04.11.2011
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
 • 2. UCHWAŁA NR III/15/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
  w ramach inicjatyw lokalnych,
 • 3. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
 • 4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
 • 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • sprawozdanie z wykonania realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - wzór sprawozdania stanowi załącznik do karty
IV. OPŁATY:
 • Nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego złożyć należy w terminie określony w umowie zawartej pomiędzy Gminą miejską Wągrowiec a Zleceniobiorcą,
 • przyjęcie sprawozdania/odrzucenie sprawozdania,
 • decyzja: w przypadku odrzucenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleceniobiorca zostanie poinformowany o odrzuceniu sprawozdania w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VII. UWAGI: