13. Inicjatywa lokalna

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.17
04.11.2011
INICJATYWA LOKALNA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 • 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
 • 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
 • 4. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 grudnia 2010 r.
  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
 • 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.      wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  złożony bezpośrednio przez mieszkańców Wągrowca lub za pośrednictwem organizacji  pozarządowej - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
2.      do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:
1) w przypadku wniosku złożonego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy:
- statut,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie go osób reprezentujących,
- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),
- oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych,
2) w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio przez mieszkańców:
- listę osób wnioskujących o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Lista powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres zameldowania, miejsce zamieszkania oraz nr dowodu osobistego,
- pisemne oświadczenie wszystkich inicjatorów potwierdzające ich zaangażowanie
w realizację przedsięwzięcia, o które wnioskują,
- kserokopie dowodu osobistego oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość inicjatorów projektu.
Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach bądź w kserokopiach potwierdzonych na każdej stronie ?za zgodność z oryginałem" wraz z datą i podpisem upoważnionej osoby.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VII. UWAGI:
 • w ramach inicjatywy lokalnej  mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmujących
w szczególności budowę i rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów stanowiących własność gminy miejskiej Wągrowiec,
- działalności w zakresie: działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu,
- edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 14,
- działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, a szczególności działalności służącej wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa,
- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach tj. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego.