4. Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OC.I.6
10.03.2011
PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE.
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Jednoosobe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ul Dworcowa 2, tel.: 67 262 18 03
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), 
 2. §§ 1-3, 15 i 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego (złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń) - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych ,
 • zaświadczenie pracodawcy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia za 1 dzień z ostatnich trzech miesięcy (sposób obliczenia kwoty wynagrodzenia lub dochodu określa § 8 ust.1 pkt 1
  i 2 wymienionego niżej rozporządzenia RM) stwierdzające również, że nie otrzymał on wynagrodzenia za czas ćwiczeń.
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego,
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej wydane przez burmistrza lub wójta
  (w przypadku osób utrzymujących się wyłącznie z tej działalności).
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • niezwłocznie (do 30 dni jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wągrowca w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
 • Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej , które żołnierz mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych przysługujeżołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe ( z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy.
 • Świadczenie nie przysługujeżołnierzom rezerwy, jeżeli otrzymali od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
 • Świadczenie pieniężne stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 • Świadczenie pieniężne wypłaca burmistrz w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych od dowódcy jednostki wojskowej.