11. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.24
04.11.2011
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICE NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz. 510 ze zm.)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Dowód osobisty albo paszport.
 • Wypełniony formularz;

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:

 • Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu,
 • Dowód osobisty albo paszport,

Zgłoszenie wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzach "epuap wyjazd" (zgłoszenie wyjazdu) i "epuap powr." (zgłoszenie powrotu) umożliwiających wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platformę e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wypełnione formularze należy przesłać na skrzynkę tut. Urzędu poprzez sprawę na Platformie e-Puap: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

FORMULARZE PROSIMY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Formularz wyjazd za granicę 

Formularz powrotu zza granicy 

Pełnomocnictwo 

 

IV. OPŁATY:
 • Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wagrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu;     nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie dotyczy
VII. UWAGI: 
 
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.