12. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.21
04.11.2011

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz. U. z 2021r., poz. 816 ze zm.);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestrów  Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016r., p. 319);
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. Z 2015r., poz. 1604 ze zm.);
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wypełniony wniosek o udostępnienie danych
  • dowód opłaty. 
 

 

IV. OPŁATY:
  • wniosek o udostępnienie danych podlega opłacie w wysokości: 31 zł
  • opłatę należy dokonać:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wagrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
   nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
  • obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • 7 dni od daty wpływu wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego
    w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca.
VII. UWAGI:
  • organ gminy udostępnia dane podmiotom, jeżeli:
- dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań,
- wykażą interes prawny w pozyskaniu danych,
- uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.