Przepisy prawne i dokumenty

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia


 Dokumenty do pobrania: 

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgłaszaniu kandydatów na ławników

2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego DOC; PDF

3.Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

4. Oświadczenie kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona