4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.12
31.08.2015
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój nr 7, ul. Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 34
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 83, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek - wzór wniosku zamieszczono w załączniku niniejszej karty informacyjnej.
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Zgoda właściciela nieruchomości.
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
 • Rysunek, mapa lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych.
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew  lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów.
 • Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu. 
 • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art.. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody.
IV. OPŁATY:
 • za czynności administracyjne nie jest pobierana opłata skarbowa,
 • za usunięcie drzew wnioskodawca ponosi opłaty, uzależnione od gatunku drzewa oraz jego obwodu. W przypadku krzewów wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 249,79 zł za każdy m2. Opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie są naliczane w przypadkach, o których mowa
  w art. 86 ustawy o ochronie przyrody.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z Kodeksem Postępowania  Administracyjnego - do 1 miesiąca.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 • wskazane jest załączenie fotografii do wniosku.

IX. ZAŁĄCZNIKI: