Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Miejska Wągrowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.wagrowiec.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do strony bip.wagrowiec.eu przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.wagrowiec.eu spełnia wymagania w 84,85 %.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Informacje dodatkowe.

  1. Publikacja strony bip.wagrowiec.eu: 19. 11. 2014 r.
  2. Data ostatniej aktualizacji: 03.12. 2019 r.
  3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Robert Rejmoniak,
  4.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a: Robert Rejmoniak,
  5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 67 268 03 06.
  6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: informatyk@wagrowiec.eu.
  7. Strona aktualizowana na bieżąco.
  8. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
  9. W menu "URZĄD MIEJSKI/Dane adresowe" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15 a, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. Kościuszki 17, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

 

Audytor: Informatyk Urzędu Miejkiego w Wągrowcu
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2019-11-28
Data aktualizacji strony 2020-01-21